Ανάπτυξη αστικών, αγροτικών, παράκτιων και νησιωτικών περιοχών