Ομολογες σειρες
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Το μαθησιακό αντικείμενο «Ομόλογες σειρές» είναι μία παρουσίαση των ομολόγων σειρών της οργανικής χημείας. Η εφαρμογή ξεκινά παρουσιάζοντας τον ορισμό του όρου «Ομόλογη σειρά». Στη συνέχεια ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει τα κυριότερα χαρακτηριστικά των περισσότερο γνωστών ομολόγων σειρών της οργανικής χημείας. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να πληροφορηθεί για τις παρακάτω ομόλογες σειρές: 1) αλκάνια 2) αλκένια 3) αλκίνια 4) αλκαδιένια 5) αλκυλαλογονίδια 6) αλκοόλες 7) αιθέρες 8) αλδεΰδες 9) κετόνες 10) οργανικά οξέα και 11) εστέρες. Για κάθε μία από τις παραπάνω ομόλογες σειρές παρουσιάζονται α) ο γενικός μοριακός τύπος και β) ο ορισμός τους. Στοιχεία ονοματολογίας δίδονται για α) τα αλκάνια β) τα αλκένια γ) τα αλκίνια δ) τα αλκαδιένια ε) τα αλκυλαλογονίδια και στ) τις αλκοόλες. Για κάθε ομόλογη σειρά υπάρχει τουλάχιστον ένα τρισδιάστατο μοριακό μοντέλο το οποίο ο χρήστης μπορεί να στρέψει και να το δει από διάφορες οπτικές γωνίες. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου η ύπαρξη ενός σημείου αναφοράς για τις σημαντικότερες ομόλογες σειρές της οργανικής χημείας με παράδειγμα ενός τρισδιάστατου μοριακού μοντέλου για κάθε μία από αυτές.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
15 - 18
INTENDED END USER
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
application/zip
SIZE
3832.453 (KΒ)
TYPICAL LEARNING TIME
0:30:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/2449
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
METADATA PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.0
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Chemistry ChemistryChemistry > Organic chemistry Organic chemistryOrganic chemistry > Classification ClassificationClassification
TEACHING APPROACH
cognitivist > direct instruction
EDUCATIONAL OBJECTIVE
cognitive > process > to remember
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
creator: Αθανάσιος Τζαμτζής, Δημήτρης Σόκουτης
educational validator: Λίτσα Παυλάτου
team coordinator: Λίτσα Παυλάτου
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: Αθανάσιος Τζαμτζής, Γιώργος Κορακάκης
metadata validator: Κωνσταντίνα Δαλακώστα, Λίτσα Παυλάτου, Γιώργος Κορακάκης, Τζένη Οικονομίδου
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΤΥΕ
publisher: ΙΤΥΕ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
seal image metadata seal image
LICENSE