Αλκινια και εξισωσεις αντιδρασεων
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Το μαθησιακό αντικείμενο "Αλκίνια" περιέχει σενάριο για τον καθηγητή/ εκπαιδευτικό, φύλλο εργασίας για το μαθητή ή χρήστη και βασίζεται σε υπολογιστικό φύλλο (.xls) του MS Excel, στο οποίο καλείται ο χρήστης να συμπληρώσει σωστά αντιδρώντα ή προϊόντα που λείπουν από εξισώσεις αντιδράσεων παρασκευής αλκινίων, καθώς και τα προϊόντα όπως και τα ονόματα αυτών που λείπουν από εξισώσεις αντιδράσεων προσθήκης αλκινίων, που περιγράφουν τις ιδιότητες τους.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
15 - 18
INTENDED END USER
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
application/zip
SIZE
3330.593 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/7706
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
METADATA PROVIDER
Φωτόδεντρo LOR
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΤΥΕ (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ), ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.0
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Chemistry > Organic chemistry > Hydrocarbons
TEACHING APPROACH
cognitivist > problem – based
EDUCATIONAL OBJECTIVE
cognitive > process > to remember
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
adaptation: Κωνσταντίνα Δαλακώστα
script writer: Γιώργος Κορακάκης, Κωνσταντίνα Δαλακώστα
creator: Βασίλης Αγγελόπουλος
pedagogical coordinator: Λίτσα Παυλάτου
instructional designer: Λίτσα Παυλάτου
scientific coordinator: Νίκος Σπυρέλλης
subcontract leader / coordinator: Νίκος Σπυρέλλης
supervising and monitoring authority: ΙΤΥΕ
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: Κωνσταντίνα Δαλακώστα
metadata validator: Τζένη Οικονομίδου
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΤΥΕ
publisher: ΙΤΥΕ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
action:
subcontract:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
 
 
 
LICENSE