Όλες οι Πρακτικές


ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
Σπουδές

Είμαι Διπλωματούχος Μηχανικός του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση» από το τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Σεπτέμβριος 2009), ενώ από τον Μάρτιο του 2010 είμαι Υποψήφιος Διδάκτορας στο Εργαστήριο Πολυμέσων του ίδιου τμήματος στην επιστημονική περιοχή της «Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας» (Educational Technology).

Εργασιακή εμπειρία
Σχέση με την εκπαίδευση / Ιδιότητα
Εκπαιδευτικός
Ειδικότητα/Επιστημονικός κλάδος
ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.,ΠΕ12.06 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Βαθμίδα εκπαίδευσης
Δευτεροβάθμια
Σχολείο/Ίδρυμα/Φορέας απασχόλησης
Έργα

Συνεργάτης Εκπαιδευτικός στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) ως Περιφερειακός Συντονιστής στο πλαίσιο του υποέργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» της πράξης «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» (κωδ. MIS 296441)» και ειδικότερα των Δράσεων 4 «Ενσωμάτωση (Επιλογή, Ανάρτηση, Μετασχολιασμός και Δημοσίευση) Εκπαιδευτικού Υλικού στα Ψηφιακά Αποθετήρια ΜΑ» και των Δράσεων 7 & 9 «Πιλοτική δράση δημιουργίας ανθρώπινου δικτύου καινοτόμων εκπαιδευτικών, ανάδειξη και προβολής καλών πρακτικών και Ενέργειες Δημοσιότητας». Διάρκεια έργου: 01/06/2014 έως και 31/08/2015.

Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Συνεργατική μάθηση με υποστήριξη υπολογιστή (CSCL), ανάλυση αλληλεπιδράσεων, σχεδίαση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού, εκπαιδευτική χρήση πολυμέσων και τεχνολογιών διαδικτύου, δικτυακά εικονικά περιβάλλοντα μάθησης, ανοικτή και εξ” αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Δημοσιεύσεις

Δείτε μια συνοπτική λίστα των δημοσιεύσεων μου εδώ:

Εργαστήριο Πολυμέσων, Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ

εικόνα φόρτωσης