Καύσιμα, καυσαέρια και ρύπανση της ατμόσφαιρας

Οι υδρογονάνθρακες απελευθερώνουν μεγάλα ποσά
θερμότητας όταν καίγονται. Έτσι, το πετρέλαιο και
το φυσικό αέριο, που αποτελούνται κυρίως από κο-
ρεσμένους υδρογονάνθρακες,καθώς και ο άνθρακας
χρησιμοιούνται για την παραγωγή ενέργειας.
Τα υλικά αυτά καλούνται καύσιμα και πιο συγκεκρι-
μένα ορυκτά καύσιμα, γιατί εξορύσσονται από το
υπέδαφος.

 
 
Και το καυσαέριο πάει σύννεφο!
 
   
Σελίδες: