Εισάγετε τις τιμές των μεταβλητών α και β :


α :
β :

Καταχώρηση