Εισάγετε τις τιμές των μεταβλητών α, β και γ :


α :
β :
γ :

Καταχώρηση