1. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ Φυσαλίδα
  2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ // Α, Ν //
  3. ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ N
  4. ΓΙΑ j ΑΠΟ Ν ΜΕΧΡΙ i ΜΕ ΒΗΜΑ -1
  5.   ΑΝ Α[ j ] < Α[ j - 1 ] ΤΟΤΕ
  6.    ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΣΕ Α[ j ], Α[ j - 1 ]
  7.   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  8. ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  9. ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  10. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ // Α //
  11. ΤΕΛΟΣ Φυσαλίδα