Ανθρακικά άλατα και διοξείδιο του άνθρακα

Υπάρχουν ενώσεις που περιέχουν άνθρακα αλλά δεν θεωρούνται οργανικές. Αυτές είναι τα ανθρακικά
άλατα, όπως το μάρμαρο (CaCO3), τo ανθρακικό οξύ,
H2CO3, και τα οξείδια του άνθρακα CO και CO2.
Για να δω λοιπόν τι κατάλαβες. Ποιές από τις παρα-
κάτω ενώσεις είναι οργανικές;
Α. CH4, Β. C6H12O6, Γ. CO, Δ. K2CO3, Ε. C6H12

 
       Α, Β, Γ και Ε               Γ και Δ                   Όλες                  Α, Β και Ε           
 
Νομίζω ότι διοξείδιο του άνθρακα περιέχουν τα ανθρακούχα ποτά.