Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Ανίχνευση και αυτόματη διόρθωση λάθους από τον παραλήπτη στη μετάδοση δεδομένων - μέθοδος κώδικα Hamming
  2. Οδηγίες εκπαιδευτικού
  3. Αρχείο εργασίας
  4. Πρόσθετο υλικό
  5. Δ.Ε.Λ.Υ.Σ

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Αρχείο εργασίας

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Πρόσθετο υλικό

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Πρόσθετο υλικό