Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Λογισμικό του υπολογιστή - Προστασία λογισμικού και δεδομένων
  2. Πρακτική άσκηση
  3. Προσομοίωση
  4. Ατομικές δραστηριότητες
  5. Αξιολόγηση

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Αρχική σελίδα

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Εκκίνηση(boot) του υπολογιστή

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Ιοί υπολογιστών