Αντίδραση του Νατρίου με το νερό

Μια σημαντική χημική ιδιότητα του Νατρίου και των Αλκαλίων γενικότερα είναι η αντίδρασή τους με το νερό από την οποία παράγονται βάσεις, ενώ παράλληλα εκλύεται υδρογόνο σύμφωνα με την αντίδραση:
      2Na(s) + 2Η2Ο(l) 2NaOΗ(aq) + Η2(g)
Δες στο παρακάτω πείραμα την αντίδραση Na και
νερού και πες μου. Το διάλυμα μετά την αντίδραση
τι pH έχει;

 
             Όξινο                       Βασικό                    Ουδέτερο          
 
Κάνε κλικ στην εικόνα για να παρακολουθήσεις το πείραμα.