Στο σχήµα απεικονίζεται µια διασταύρωση που ελέγχεται από τους φωτεινούς σηµατοδότες Φ1, Φ2, Φ3 και Φ4. Τα βέλη δείχνουν τις επιτρεπόµενες διαδροµές των οχηµάτων. Ο Φ1 ελέγχει τις διαδροµές 2, 5 και 6, ο Φ2 τις 3 και 4, ο Φ3 την 1 και ο Φ4 την 7. Ο έλεγχος της κυκλοφορίας γίνεται ως εξής: όταν ένας σηµατοδότης είναι πράσινος, επιτρέπονται οι αντίστοιχες διαδροµές, ενώ όταν είναι κόκκινος απαγορεύονται.

Οδηγίες
Κάθε φωτεινός σηµατοδότης µπορεί να βρεθεί σε µία από τις δύο καταστάσεις: ΠΡΑΣΙΝΟ ή ΚΟΚΚΙΝΟ. Οι καταστάσεις αυτές µπορούν να περιγραφούν µε τις τιµές ΑΛΗΘΗΣ και ΨΕΥ∆ΗΣ µιας λογικής µεταβλητής. Συνεπώς, η λειτουργία κάθε φωτεινού σηµατοδότη µπορεί να προσοµοιωθεί µε µια λογική µεταβλητή. Χρειάζονται τόσες λογικές µεταβλητές, όσοι και οι φωτεινοί σηµατοδότες. Τις µεταβλητές αυτές µπορούµε να τις ονοµάσουµε Φ1, Φ2, Φ3 και Φ4.

Να γίνει ο πίνακας αληθείας των φωτεινών σηµατοδοτών για τις περιπτώσεις που επιτρέπεται η διαδροµή :Φ1
Φ2
Φ3
Φ4