Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Η ασπίδα του Αχιλλέα Διαδραστική Δραστηριότητα Σύνθεσης της Ασπίδας του Αχιλλέα(αρχείο .swf)
  2. Ο εξοπλισμός του πολεμιστή στην Ομηρική Εποχή Διαδραστική Δραστηριότητα αναγνώρισης του εξοπλισμού του πολεμιστή (αρχείο .swf)