Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Βασικές αλγοριθμικές έννοιες
  2. Βιβλίο καθηγητή
  3. Εγχειρίδιο χρήσης
  4. Εφαρμογή
  5. Αρχείο δραστηριοτήτων

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Πρόγραμμα

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Διάγραμμα ροής

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Εκτέλεση