Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Χάος - Τυχαίοι αριθμοί και το παιχνίδι του χάους
  2. Φύλλο εργασίας
  3. Oδηγίες προς τον εκπαιδευτικό
  4. Τεχνικός οδηγός των εκπαιδευτικών λογισμικών
  5. Γλωσσάρι
  6. Πρόσθετο (plugin) Microworlds Pro

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Υποθέσεις

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Πειραματισμός

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Εφαρμογές