Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Σενάριο εφαρμογής. Αρχείο κειμένου (αρχείο.pdf)
  2. Ιστοριοπίνακας.Αρχείο κειμένου (αρχείο.pdf)
  3. Παράδειγμα υλοποίησης της εφαρμογής. Παρουσίαση (αρχείο.pptx)

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Παράδειγμα σεναρίου

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Παράδειγμα ιστοριοπίνακα

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Υλοποίηση εφαρμογής