Διαιρέτης έντασης-Ροοστάτης

  
Your web browser does not support canvas!

Όταν μία πηγη τάσης συνδέεται σε ένα δικτύωμα δυο παράλληλων κλάδων, το μεγαλύτερο μέρος του ρεύματος που δίνει η πηγή θα διέλθει από εκείνο τον κλάδο που έχει την μικρότερη αντίσταση. Αντίστοιχα, στον κλάδο που παρουσιάζει μεγαλύτερη αντίσταση, η ένταση του διερχόμενου ρεύματος θα είναι μικρότερη. Οι ακριβείς τιμές των δύο εντάσεων μπορούν να βρεθούν εφαρμόζoντας τον νόμο του Ohm σε κάθε παράλληλο κλάδο. Στο παράδειγμά μας, στους δύο παράλληλους κλάδους υπάρχουν δύο μεταβαλλόμενες αντιστάσεις-ροοστάτες συνολικής αντίστασης η καθεμία 100Ω , καθώς και από ένας λαμπτήρας αντίστασης 48Ω. Σε κάθε κλάδο υπάρχει και από ένα αμπερόμετρο που απεικονίζει την ένταση του διερχόμενου ρεύματος. Παρατηρήστε ότι ανάλογα με τη θέση του δρομέα πάνω σε κάθε ροοστάτη, μπορούμε να αλλάξουμε την τιμή της αντίστασης σε κάθε έναν από τους παράλληλους κλάδους, επηρεάζοντας την ένταση του διερχόμενου ρεύματος και συνεπώς την φωτοβολία του κάθε λαμπτήρα.

Εφαρμόστε τον νόμο του Ohm για να βρείτε την ένταση του ρεύματος σε κάθε ένα από τους παράλληλους κλάδους όταν RΑΔ=50Ω και RΑ'Δ' =50Ω και έπειτα, με βάση τις τιμές αυτές, εφαρμόστε τον α' κανόνα του Κίρχωφ για να βρείτε την ένταση του ρεύματος που δίνει η πηγή. Συμφωνούν οι τρεις τιμές που βρήκατε με τις αντίστοιχες ενδείξεις των αμπερομέτρων;

Διερεύνηση 1

Χωρίς να καταφύγετε σε μαθηματικούς υπολογισμούς, αν RΑΔ = 20Ω και RΑ'Δ' = 80Ω, ποιος από τους δύο λαμπτήρες θεωρείτε ότι θα φωτοβολεί περισσότερο και γιατί;

Ροοστάτης 1
Ω

Ροοστάτης 2
Ω

Στοιχεία Θεωρίας

Εφαρμογή

Διερεύνηση