Το μισό, το διπλάσιο και το ψηφίο των δεκάδων

Λάτση Μαρία, Φακούδης Βαγγέλης. Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra.

Πληροφορίες