Παιχνίδι με κάρτες
Αρδαβάνη Καλλιόπη, Ελληνιάδου Έλενα. Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra. Πληροφορίες