Με το ένα πούλι στο εκατομμύριο

Αρδαβάνη Καλλιόπη, Ελληνιάδου Έλενα. Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra.

Πληροφορίες