Πολλαπλασιασμός κλασμάτων μικρότερων της μονάδας

Ευάγγελος Φακούδης - Ελένη Καλαϊτζίδου. Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra.

Πληροφορίες