Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Μέγιστο εμβαδόν τριγώνου Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .pdf)
  2. Μέγιστο εμβαδόν τριγώνου Φύλλο εργασίας μαθητή (αρχείο .pdf)
  3. Δραστηριότητα αξιολόγησης Φύλλο αξιολόγησης για το μαθητή (αρχείο .pdf)
  4. Η δραστηριότητα προτείνεται να υλοποιηθεί με τη βοήθεια των λογισμικών Function Probe και Geometer's Sketchpad. Μπορείτε να αναζητήσετε τα λογισμικά ή πληροφορίες γι αυτά, στη σελίδα http://photodentro.edu.gr/edusoft

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Μέτρηση της γωνίας ενός τριγώνου και του εμβαδού του τριγώνου.

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Αποστολή σημείων του πίνακα, στο γράφημα.