Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Ένα σχέδιο του Durer Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .pdf)
  2. Ένα σχέδιο του Durer Φύλλο εργασίας μαθητή (αρχείο .pdf)
  3. Δραστηριότητα αξιολόγησης Φύλλο αξιολόγησης για το μαθητή (αρχείο .pdf)
  4. Η δραστηριότητα προτείνεται να υλοποιηθεί με τη βοήθεια των λογισμικών Function Probe και Geometer's Sketchpad. Μπορείτε να αναζητήσετε τα λογισμικά ή πληροφορίες γι αυτά, στη σελίδα http://photodentro.edu.gr/edusoft

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Κατασκευή ενός ορθογωνίου τριγώνου και μέτρηση μίας κάθετης πευράς και της απέναντι γωνίας.

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Αποστολή σημείων του πίνακα στο γράφημα και προσαρμογή συνάρτησης πάνω σ΄ αυτά.