Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Το κόστος βαφής Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .pdf)
  2. Το κόστος βαφής Φύλλο εργασίας μαθητή (αρχείο .pdf)
  3. Δραστηριότητα αξιολόγησης Φύλλο αξιολόγησης για το μαθητή (αρχείο .pdf)
  4. Η δραστηριότητα προτείνεται να υλοποιηθεί με τη βοήθεια του λογισμικού Function Probe. Μπορείτε να αναζητήσετε το λογισμικό ή πληροφορίες γι αυτό, στη σελίδα http://photodentro.edu.gr/edusoft

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Η γραφική παράσταση δύο συναρτήσεων και το σημείο τομής τους.

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Η κεντρική συμμετρία τιμών μιας υπερβολής.