Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Προϊστορικοί Χρόνοι
  2. Πρόσθετες πληροφορίες
  3. Προσομοίωση
  4. Συλλογή εικόνων

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Προσομοίωση - Εξερεύνηση

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Προσομοίωση - Προϊστορικό σπήλαιο

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Προσομοίωση - Πληροφορίες αντικειμένου