Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Η εκδρομή Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .pdf)
  2. Η εκδρομή Φύλλο εργασίας μαθητή (αρχείο .pdf)
  3. Ενδεικτική δραστηριότητα Οδηγίες χρήσης του λογισμικού Function Probe (αρχείο .pdf)
  4. Για την αναπαραγωγή της δραστηριότητας απαιτείται το λογισμικό Function Probe. Μπορείτε να αναζητήσετε το λογισμικό ή πληροφορίες γι αυτό, στη σελίδα http://photodentro.edu.gr/edusoft

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Πινακοποίση των δεδομένων του προβλήματος.

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Αποστολή σημείων του πίνακα, στο γράφημα.