Έλεγχος και διόρθωση σημείων σε γράφημα ώστε να εκφράζουν ποσά ανάλογα

Ευάγγελος Φακούδης. Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra

Πληροφορίες