Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Γνωρίστε το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .pdf)
  2. Γνωρίστε το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο Φύλλο εργασίας μαθητή (αρχείο .pdf)
  3. Για την αναπαραγωγή της Δραστηριότητας απαιτείται το λογισμικό 'Τρισδιάστατος Μοντελοποιητής'. Μπορείτε να αναζητήσετε το λογισμικό ή πληροφορίες γι' αυτό στη σελίδα http://photodentro.edu.gr/edusoft