Γεωργία
Κτηνοτροφία
Αλιεία
Αραιοκατοικημένη περιοχή
Πυκνοκατοικημένη περιοχή
Έρημοι
Πολικές περιοχές
Εύκρατες περιοχές
Ήπιος χειμώνας
Σπάνιες βροχές
Ψυχρός χειμώνας
Υψηλές θερμοκρασίες

Οδηγίες

Προσπαθήστε να κάνετε όλες τις δυνατές συνδέσεις μεταξύ περιοχών, κλιματικών στοιχείων και ασχολιών των ανθρώπων.