Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Σενάριο εφαρμογής. Αρχείο κειμένου (αρχείο .pdf)
  2. Παράδειγμα υλοποίησης σεναρίου με δομή οργάνωσης δικτύου ή πλέγματος.Εφαρμογή πολυμέσων (αρχείο .swf)
  3. Παράδειγμα υλοποίησης σεναρίου με γραμμική πλοήγηση. Εφαρμογή πολυμέσων (αρχείο .swf)
  4. Παράδειγμα υλοποίησης σεναρίου με ιεραρχική δομή οργάνωσης.Εφαρμογή πολυμέσων (αρχείο .swf)

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Οδηγίες για τη συγγραφή ενός σεναρίου

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Στιγμιότυπο από την εφαρμογή πολυμέσων με γραμμική οργάνωση των κόμβων περιεχομένου

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Στιγμιότυπο από την εφαρμογή πολυμέσων με ιεραρχική οργάνωση των κόμβων περιεχομένου