Οι κανόνες λογισμού των πιθανοτήτων

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα  GeoGebra                    Πληροφορίες