65. Οι συναρτήσεις: y = a∙εφ(k∙x) και y = εφ(a∙x)+k

Πληροφορίες

Μιχάλης Τζούμας, Βαγγέλης Φακούδης. Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra