Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Αναπαράσταση της πληροφορίας στον υπολογιστή
  2. Πρακτική εξάσκηση και επίδειξη
  3. Ατομικές δραστηριότητες
  4. Αξιολόγηση

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Αρχική σελίδα

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Εξάσκηση

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Αξιολόγηση