Ισομέρεια θέσης
Ισομερή του τύπου C4H8
1-βουτένιο
2-βουτένιο
- Σύμβολα Ατόμων on off
- Σύμβολα Ατόμων on off
Μεθυλοπροπένιο
- Σύμβολα Ατόμων on off