Ροπή Δύναμης - Θάλαμος Καύσης

  
Μοχλοβραχίονας
d = 0,00000 m
Ροπή Δύναμης
0 N ⋅ m
Δύναμη
0 N
Your web browser does not support canvas!

Σε μια εμβολοφόρο μηχανή εσωτερικής καύσης τα αέρια που παράγονται στον θάλαμο καύσης ωθούν το έμβολο προς τα κάτω προκαλώντας την απαραίτητη κινητήρια δύναμη. Η δύναμη αυτή μεταφέρεται μέσω του μηχανισμού εμβόλου - διωστήρα - στροφάλου στον κινητήριο άξονα της μηχανής με τη μορφή ροπής στρέψης. Με αυτό τον τρόπο μετατρέπεται η γραμμική κίνηση του εμβόλου σε περιστροφική κίνηση του στροφαλοφόρου άξονα.

Στην παραπάνω διαδικασία σημαντικό ρόλο παίζει η πίεση των αερίων του θαλάμου καύσης, αφού από αυτήν εξαρτάται η δύναμη που αναπτύσσεται στην επιφάνεια του εμβόλου και ως συνέπεια, μέσω του κινηματικού μηχανισμού, η δύναμη κατά μήκος του διωστήρα της μηχανής και η αποδιδόμενη
ροπή στον στροφαλοφόρο άξονα του κινητήρα.

Η πίεση των αερίων (p) στο θάλαμο καύσης συνδέεται με τη δύναμη (FG) που προκαλεί και με την επιφάνεια του εμβόλου (A) στην οποία επενεργεί, μέσω της μαθηματικής σχέσης:
p = FG / A και ως προς τη δύναμη FG = p ⋅ A

Η επιφάνεια του εμβόλου προσδιορίζεται από το εμβαδόν της κυκλικής (διαμέτρου D)
διατομής του: Α = π ⋅ D2 / 4.

Στον θάλαμο καύσης 4-χρονης μηχανής Diesel ενός λεωφορείου αναπτύσσεται πίεση p=30bar (3.000.000 N/m2). Ποιος είναι ο μοχλοβραχίονας d της δύναμης που μεταβιβάζεται στον διωστήρα της μηχανής, ως προς τον άξονα του στροφαλοφόρου και ποια η ροπή Μ που προκαλεί;

Δίνονται: η διάμετρος του εμβόλου D=100mm (0,1m), η γωνία φ = 10o και η απόσταση L=0,5m.

Σημείωση: Να μη ληφθεί υπόψη η πίεση που επικρατεί στον στροφαλοθάλαμο της μηχανής.

I. Διατηρώντας σταθερά τα δεδομένα της εφαρμογής (p=30bar, φ = 10o , L=0,5m), δοκιμάστε να αλλάξετε μόνο τον τύπο του οχήματος από το αντίστοιχο μενού. Τι μεταβολές παρατηρείτε στους υπολογισμούς των φυσικών μεγεθών; Με ποιον τρόπο συνδέονται οι δυνάμεις και η αποδιδόμενη
ροπή με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του αντικειμένου;

D = 0m (0mm)

  (bar)

FG = 0N

  (m)

  (o)

Στοιχεία Θεωρίας

Εφαρμογή

Διερεύνηση