Χρώμα:


Κείμενο Κείμενο
Κείμενο Κείμενο
Κριτήρια επικύρωσης
Να επιτρέπεται:
Δεδομένα:
Όταν επιλέγεται το κελί, δείξε αυτό το μήνυμα:
Όταν ο χρήστης δώσει λάθος δεδομένα, εμφάνισε αυτό το μήνυμα:
Είδος προειδοποίσης
Μορφοποίηση μόνο των κελιών που έχουν:
Value
Minimum Maximum
Type:
Values:

Appearance
Color:
Border Color:
Bar Direction:
Negative Fill Color:
Negative Border Color:
Axis Position: Axis Color:
Icon Style:

Display each icon according to these rules:
EditorValueType:
Items Text:
Items Value:
caption:
textTrue:
textIndeterminate:
textFalse:
textAlign:
margin-left:
margin-top:
margin-right:
margin-bottom:
text:
backColor:
linkColor:
visitedLinkColor:
text:
linkToolTip:
 • Πρόχειρο
  Στυλ
 • Στοίχιση
 • Κελιά
  Μορφοποίηση υπό όρους
 • Ταξινόμηση & Φίλτρο
 • Περίγραμμα
 • Επικύρωση δεδομένων
 • Εμφάνιση/Απόκρυψη
 • Σταθεροποίηση