Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

 1. Γεωμετρικός προσδιορισμός διαμέσου και επικρατούσας τιμής Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .doc)
 2. Γεωμετρικός προσδιορισμός διαμέσου και επικρατούσας τιμής Φύλλο εργασίας μαθητή (αρχείο .doc)
 3. Διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση Οδηγίες για την παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση της δραστηριότητας από τον εκπαιδευτικό (αρχείο .doc)
 4. Δραστηριότητα Αρχείο Excel (αρχείο .xls)
 5. Οδηγός χρήσης του λογισμικού Αρχείο word (αρχείο .doc)
 6. Αρχείο μακροεντολών "Στατιστικά" Αρχείο μακροεντολών Excel (αρχείο .xlt)
 7. Υπόδειγμα χρήσης λογισμικού - Οδηγίες Αρχείο word (αρχείο .doc)
 8. Αρχείο για το υπόδειγμα χρήσης λογισμικού Αρχείο Excel (αρχείο .xls)
 9. Ενδεικτικά Στιγμιότυπα
  Εικόνα 1

  ΕΙΚΟΝΑ 1

  Γεωμετρικός προσδιορισμός της διαμέσου μιας κατανομής.

  Εικόνα 2

  ΕΙΚΟΝΑ 2

  Γεωμετρικός προσδιορισμός της επικρατούσας τιμής μιας κατανομής.