Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Συμμετρία με σύστημα αξόνων
  2. Λογισμικό Free Pascal
  3. Φύλλο εργασίας

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Θεωρία

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Πρόγραμμα

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Εκτέλεση