Συνθήκες Ισορροπίας - Η περίπτωση των μαζών

  
Ροπή Μ1
0 N⋅cm
Ροπή Μ2
0 N⋅cm
Your web browser does not support canvas!

Στο αντικείμενο βλέπουμε μια αναπαράσταση διπλής τροχαλίας, από την οποία κρέμονται, μέσω συρματόσχοινου, δύο βαρίδια μάζας m1 και m2 αντίστοιχα. Για να ισορροπήσει το σύστημα των σωμάτων που περιγράψαμε θα πρέπει οι ροπές των δύο σωμάτων, ως προς το κέντρο περιστροφής της τροχαλίας να είναι μηδέν, συνθήκη που αποτρέπει την περιστροφική κίνηση, δηλαδή:
ΣΜ = 0 ή Μ1 - Μ2 = 0 ή Μ1 = Μ2

Να προσδιορίσετε τη μάζα m2 προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισορροπία του συστήματος με δεδομένα: m1 = 10 Kg, r1 = 25 cm και r2 = 50 cm.

Στο αντικείμενο υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής έντασης του βαρυτικού πεδίου με τέσσερις επιλογές: Γη, Σελήνη, Άρης, Δίας. Κρατώντας σταθερά τα υπόλοιπα μεγέθη, δοκιμάστε να αλλάξετε μόνο τον πλανήτη στον οποίο βρισκόμαστε και παρατηρήστε τα αποτελέσματα σε κάθε περίπτωση.
Πως επηρεάζουν οι διαφορετικές τιμές της επιτάχυνσης της βαρύτητας τις εμφανιζόμενες τιμές των ροπών M1 και Μ2; Γιατί συμβαίνει αυτό;

Ροπή M1 (m1 ⋅ g ⋅ r1)
Kg

cm

Ροπή M2 (m2 ⋅ g ⋅ r2)
Kg

cm

Επιτάχυνση Βαρύτητας
g = 9,81 m/sec2

Στοιχεία Θεωρίας

Εφαρμογή

Διερεύνηση