Όλα τα Μαθησιακά Αντικείμενα


ΙΤΥΕ

Διεύθυνση Ιστοχώρου:
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Εύρος Κάλυψης:

Ελλάδα

Σχετικά με τον Σφραγιδοθέτη

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ)

To Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) είναι ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας με σκοπό την έρευνα και την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της εκπαίδευσης, με την ανάπτυξη και εφαρμογή των συμβατικών και ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση, την έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, τη διοίκηση και διαχείριση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, καθώς και την υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών υποδομών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και όλων των εκπαιδευτικών μονάδων.

εικόνα φόρτωσης
Photodentro Seals v2.0 | powered by DSpace open source repository software