Η καρτέλα (ή σελίδα) του μαθησιακού αντικειμένου περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες (μεταδεδομένα) που το περιγράφουν και συνιστά την ταυτότητά του. Στόχος είναι να δώσει μια συνοπτική εικόνα για το μαθησιακό αντικείμενο ώστε ο χρήστης να είναι σε θέση να καταλάβει εάν το μαθησιακό αντικείμενο εξυπηρετεί τον σκοπό για τον οποίο το χρειάζεται.

Επιπλέον, η καρτέλα περιλαμβάνει επιλογές με τις επιτρεπόμενες ενέργειες του χρήστη σε σχέση με το μαθησιακό αντικείμενο.


Οι πληροφορίες (μεταδεδομένα) για κάθε μαθησιακό αντικείμενο οργανώνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Γενικά Στοιχεία, Στοχευόμενο Κοινό, Ταξινόμηση, Τεχνικά Στοιχεία, Στοιχεία Χρηματοδότησης, Συντελεστές και Συνεισφορά και Άλλες Πληροφορίες.

Για κάθε στοιχείο εμφανίζεται το όνομά του και από κάτω η τιμή ή οι τιμές που λαμβάνει για το συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο..

Αναλυτικότερα, η καρτέλα της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής περιλαμβάνει:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ (THUMBNAIL)

slide image Το εικονίδιο χρησιμοποιείται για προεπισκόπηση του μαθησιακού αντικειμένου.

ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ

slide image Λέξεις ή μικρές φράσεις (2-3 λέξεων) που χαρακτηρίζουν το μαθησιακό αντικείμενο ή πλευρές αυτού. Κάνοντας κλικ στη λέξη-κλειδί γίνεται αναζήτηση στο Φωτόδεντρο e-yliko Χρηστών με αυτήν.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

slide image

Περιλαμβάνονται:

ΤΙΤΛΟΣ
Το όνομα του μαθησιακού αντικειμένου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συνοπτική περιγραφή του μαθησιακού αντικειμένου ως προς το περιεχόμενό του και τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ταυτότητά του.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ
Εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο του χρήστη (εκπαιδευτικού) που έχει αναρτήσει το μαθησιακό αντικείμενο και η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η ανάρτηση. Το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού λειτουργεί ως υπερσύνδεσμος στο πλήρες προφίλ του εκπαιδευτικού στο Φωτόδεντρο e-yliko Χρηστών, όπου εμφανίζονται σε λίστα όλα τα μαθησιακά αντικείμενα που έχει δημοσιεύσει στο αποθετήριο, οι αξιολογήσεις που έχει κάνει και τα σχόλια που έχει υποβάλει σε μαθησιακά αντικείμενα άλλων μελών της κοινότητας του αποθετηρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Σημειώσεις σχετικά με την παιδαγωγική/διδακτική αξιοποίηση του μαθησιακού αντικειμένου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Η διεύθυνση (URL) της καρτέλας (σελίδας) μεταδεδομένων του μαθησιακού αντικειμένου (δηλαδή της σελίδας αυτής). Χρησιμοποιείται για την αναφορά στο συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
Η διεύθυνση (URL) του ίδιου του μαθησιακού αντικειμένου (φυσικού πόρου). Χρησιμοποιείται όταν χρειάζεται απ’ ευθείας πρόσβαση στο μαθησιακό αντικείμενο (π.χ. μέσα σε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα).

ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ

slide image

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ / ΕΠΙΠΕΔΟ
Προσδιορίζει την εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία προτείνεται να αξιοποιηθεί το μαθησιακό αντικείμενο.

ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Προσδιορίζει το ηλικιακό εύρος για το οποίο είναι σχεδιασμένο ή προτείνεται το μαθησιακό αντικείμενο.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Προσδιορίζει την κύρια γλώσσα (ή τις κύριες γλώσσες) που χρησιμοποιείται/ούνται στο μαθησιακό αντικείμενο για επικοινωνία με τον στοχευόμενο χρήστη.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
Αφορά το επίπεδο γλωσσομάθειας του χρήστη στον οποίο απευθύνεται το μαθησιακό αντικείμενο. Αφορά μόνο στα μαθησιακά αντικείμενα για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

slide image

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Αφορά στην ταξινόμηση του μαθησιακού αντικειμένου ως προς το θέμα του ή το γνωστικό αντικείμενο που αφορά.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Προσδιορίζει τον τύπο του μαθησιακού αντικειμένου με βάση την προτεινόμενη εκπαιδευτική του χρήση.

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΟΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ
Προσδιορίζει τη Συλλογή στο Φωτόδεντρο e-yliko Χρηστών όπου έχει τοποθετηθεί (ως φυσικό αρχείο) το μαθησιακό αντικείμενο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

slide image

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
Περιγράφει τον τεχνικό τύπο ή τύπους δεδομένων (format) του μαθησιακού αντικειμένου ή των συστατικών μερών αυτού.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Προσδιορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις για τη σωστή λειτουργία του μαθησιακού αντικειμένου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

slide image

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Προσδιορίζει στοιχεία για το έργο ή την πράξη στο πλαίσιο του οποίου ή της οποίας έγινε η ανάπτυξη του μαθησιακού αντικειμένου, όπου περιλαμβάνονται:

 • Έργο / πράξη
 • Φορέας χρηματοδότησης
 • Χρηματοδότηση
 • Πλαίσιο χρηματοδότησης
 • Διάρκεια έργου/πράξης
 • Ανάδοχος (έργου / πράξης)
 • Επιστημονική και διοικητική εποπτεία έργου / πράξης (υπεύθυνος συντονιστής έργου / πράξης)
 • Φορέας υλοποίησης

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Προσδιορίζει στοιχεία για το έργο ή την πράξη στο πλαίσιο του οποίου ή της οποίας έγινε η ανάπτυξη των μεταδεδομένων του μαθησιακού αντικειμένου. Περιλαμβάνονται στοιχεία αντίστοιχα με αυτά για την ανάπτυξη των μαθησιακών αντικειμένων.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

slide image

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Περιλαμβάνει αναφορά στους συντελεστές (άτομα & οργανισμούς) που έχουν συνεισφέρει σε αυτό το μαθησιακό αντικείμενο κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Περιλαμβάνει αναφορά στους συντελεστές (άτομα & οργανισμούς) που έχουν συνεισφέρει στα μεταδεδομένα του μαθησιακού αντικειμένου.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Περιλαμβάνει στοιχεία για τη διάθεση του αντικειμένου και των μεταδεδομένων αυτού, όπου περιλαμβάνονται:

 • Χορηγός άδειας χρήσης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ή ενώσεις αυτών) που χορηγεί το μαθησιακό αντικείμενο υπό τους όρους συγκεκριμένης άδειας χρήσης
 • Εκδότης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ή ενώσεις αυτών) που έχει το δικαίωμα και την αρμοδιότητα να εκδώσει και να διανείμει το μαθησιακό αντικείμενο)
 • Χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ή ενώσεις αυτών) που χορηγεί τα μεταδεδομένα του μαθησιακού αντικειμένου υπό τους όρους συγκεκριμένης άδειας χρήσης
 • Εκδότης μεταδεδομένων: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ή ενώσεις αυτών) που έχει το δικαίωμα και την αρμοδιότητα να εκδώσει και να διανείμει τα μεταδεδομένα του μαθησιακού αντικειμένου

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

slide image

ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η κύρια γλώσσα (ή οι κύριες γλώσσες) που χρησιμοποιείται/ούνται στο μαθησιακό αντικείμενο για επικοινωνία με τον στοχευόμενο χρήστη.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ

slide image

Στο κάτω μέρος της σελίδας εμφανίζεται το αναγνωριστικό (ο μοναδικός κωδικός) που έχει το μαθησιακό αντικείμενο στο αποθετήριο, η/οι σφραγίδα/ες ποιότητας που ενδεχομένως φέρει και η άδεια χρήσης με την οποία αυτό χορηγείται.

Kάθε μαθησιακό αντικείμενο στο Φωτόδεντρο e-yliko Χρηστών έχει έναν μοναδικό κωδικό (αναγνωριστικό), με τον οποίο μπορεί κανείς να κάνει αναφορά στο αντικείμενο. Για παράδειγμα: Αντικείμενο 856. Ο μοναδικός αυτός αριθμός περιλαμβάνεται και στη διεύθυνση αναφοράς του μαθησιακού αντικειμένου: http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/856?locale=el

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ & ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

slide image

Η σφραγίδα ποιότητας σηματοδοτεί ότι τα μαθησιακά αντικείμενα που προήλθαν από την Εκπαιδευτική Πύλη e-yliko και τα μεταδεδομένα τους έχουν περάσει επιτυχώς από μια διαδικασία διασφάλισης ποιότητας βασισμένη σε συγκεκριμένα κριτήρια.

ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΔΙΑΘΕΣΗΣ

slide image

Τα μαθησιακά αντικείμενα του Φωτόδεντρου e-yliko Χρηστών διατίθενται ελεύθερα με άδειες Creative Commons, με προτεινόμενη την άδεια Creative Commons CC BY-NC-SA, σύμφωνα με την οποία ένα μαθησιακό αντικείμενο διατίθεται για ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή, αναδιανομή, παρουσίαση και αξιοποίηση, με την προϋπόθεση α) να υπάρχει αναφορά στον δημιουργό ή στον δικαιούχο της άδειας, β) να μην υπάρχει πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης και γ) οποιοδήποτε παράγωγο έργο να διανέμεται μόνο με την ίδια ή παρόμοια άδεια.

Από τη σελίδα ενός μαθησιακού αντικειμένου δίδεται πρόσβαση σε συγκεκριμένες ενέργειες που διευκολύνουν την αξιοποίησή του. Οι ενέργειες αυτές είναι οργανωμένες σε τρεις ομάδες. Η πρώτη με τίτλο «ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ» περιλαμβάνει ενέργειες που αφορούν στη χρήση του μαθησιακού αντικειμένου, η δεύτερη ομάδα με τίτλο «ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ» περιλαμβάνει ενέργειες που αφορούν στην κοινοποίηση του μαθησιακού αντικειμένου σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η τρίτη ομάδα με τίτλο «ΑΞΙΟΛΟΓΩ» δίνει τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες του αποθετηρίου να αξιολογήσουν και να σχολιάσουν το μαθησιακό αντικείμενο.Σημείωση: Οι τρείς τελευταίες ενέργειες, οι οποίες είναι διαθέσιμες μόνο στους συνδεδεμένους χρήστες, περιγράφονται αναλυτικά στην Ενότητα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

slide imageΕπιπλέον, μία τέταρτη ομάδα με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ» εμφανίζεται στους εγγεγραμμένους χρήστες μόνο στις σελίδες των μαθησιακών αντικειμένων που έχουν δημοσιεύσει οι ίδιοι, παρέχοντας τη δυνατότητα επεξεργασίας των αντικειμένων αυτών.

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της προεπισκόπησης, ανοίγει σε αναδυόμενο παράθυρο στην ίδια σελίδα μία προεπισκόπηση του μαθησιακού αντικειμένου. Αν ο τύπος του μαθησιακού αντικειμένου δεν επιτρέπει την προεπισκόπησή του στον φυλλομετρητή (browser) σας, εμφανίζεται κατάλληλο ενημερωτικό μήνυμα. Εναλλακτικά, για να δείτε την προεπισκόπηση του μαθησιακού αντικειμένου, μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιό του (thumbnail), που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της σελίδας.


Επιλέγοντας την ενέργεια «Άνοιγμα σε νέο παράθυρο», ανοίγει ένα νέο παράθυρο ή καρτέλα, όπου μπορείτε να δείτε το μαθησιακό αντικείμενο στο περιβάλλον προβολής (viewer) του αποθετηρίου.


Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα φυσικά αρχεία που περιέχει το μαθησιακό αντικείμενο κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της «Αποθήκευσης». Ανάλογα με το είδος του αρχείου και τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, το αρχείο είτε θα αποθηκευτεί αυτόματα ή θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο που θα σας ενημερώνει για την αποθήκευση ή θα ανοίξει το αρχείο σε μια νέα καρτέλα, απ' όπου μπορείτε στη συνέχεια να το αποθηκεύσετε κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας «Αποθήκευση».


Επιλέγοντας το εικονίδιο «Facebook», οδηγείστε σε ένα νέο παράθυρο ή καρτέλα από όπου μπορείτε να μοιραστείτε τον σύνδεσμο του μαθησιακού αντικειμένου μέσω του λογαριασμού σας στο Facebook.


Επιλέγοντας το εικονίδιο «Twitter», οδηγείστε σε ένα νέο παράθυρο ή καρτέλα από όπου μπορείτε να μοιραστείτε τον σύνδεσμο της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής μέσω του λογαριασμού σας στο Twitter.


Επιλέγοντας την ενέργεια «Προβολή QRCode», εμφανίζεται σε αναδυόμενο παράθυρο ένα QRCode που οδηγεί στη σελίδα του μαθησιακού αντικειμένου. Το QRCode μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γρήγορη πρόσβαση στη σελίδα του μαθησιακού αντικειμένου μέσα από φορητές συσκευές που υποστηρίζουν την ανάγνωσή του.


Όντας συνδεδεμένοι στο αποθετήριο με τα στοιχεία που έχετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), εάν στη σελίδα ενός μαθησιακού αντικειμένου που έχει αναρτήσει κάποιος άλλος εκπαιδευτικός, επιλέξετε την ενέργεια «Αξιολόγηση», θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο από όπου μπορείτε να αξιολογήσετε το μαθησιακό αντικείμενο.


Για την αξιολόγηση του αντικειμένου χρησιμοποιείται το σύμβολο «αστέρι» με μέγιστη τιμή βαθμολόγησης τα 5 αστέρια και διαβάθμιση όπως ορίζεται παρακάτω:


Η συνολική αξία του μαθησιακού αντικειμένου θα προκύψει από την αξιολόγηση στους επιμέρους τομείς:

 • την ποιότητα του περιεχομένου του (content quality)
 • την ευκολία χρήσης του (ease of use)
 • την αποτελεσματικότητά του (effectiveness)

Συνιστάται να έχετε χρησιμοποιήσει και αξιοποιήσει το μαθησιακό αντικείμενο προτού προβείτε σε αξιολόγηση αυτού, ώστε η αξιολόγησή σας να προσδίδει προστιθέμενη αξία στο αντικείμενο.

Σημείωση: Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι στο αποθετήριο με τα στοιχεία του ΠΣΔ, θα σας ζητηθεί πρώτα να συνδεθείτε και κατόπιν θα μπορείτε να υποβάλετε την αξιολόγησή σας.

Όντας συνδεδεμένοι στο αποθετήριο με τα στοιχεία που έχετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), εάν στη σελίδα ενός μαθησιακού αντικειμένου που έχει αναρτήσει κάποιος άλλος εκπαιδευτικός, επιλέξετε την ενέργεια «Σχολιασμός», θα εμφανιστεί στην περιοχή Σχόλια Χρηστών που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας, ένα πεδίο εισαγωγής σχολίου (με το όνομά σας και τη φωτογραφία προφίλ σας). Για να υποβάλετε ένα σχόλιο, πληκτρολογείτε το κείμενό σας και επιλέγετε «Υποβολή Σχολίου».


Ως εγγεγραμμένος χρήστης έχετε τη δυνατότητα να εκφράσετε υπό τη μορφή σχολίου οποιαδήποτε ιδέα, απορία ή προβληματισμό προέκυψε κατά τη χρήση του μαθησιακού αντικειμένου. Σκοπός του σχολιασμού είναι η ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων και ιδεών ώστε να διευκολυνθεί η διάδοση και αξιοποίηση του ψηφιακού περιεχομένου στην εκπαιδευτική κοινότητα και σε καμία περίπτωση η με οποιονδήποτε τρόπο προσπάθεια επιβολής προσωπικών απόψεων, προσβολής προσωπικοτήτων και/ή ανάδειξης συγκεκριμένων δημιουργών/έργων.

Επιπλέον, αν κρίνετε ότι ένα σχόλιο χρήστη είναι εκτός θέματος, ανάρμοστο, εριστικό, υβριστικό, προσβλητικό ή παραβαίνει τους Όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου θα πρέπει να το αναφέρετε ως ακατάλληλο μέσω της επιλογής του κουμπιού «Αναφορά ως ακατάλληλο»

Δύο αρνητικές αναφορές από μέλη της κοινότητας, έχουν ως αποτέλεσμα την αποδημοσίευση του σχολίου με ταυτόχρονη ενημέρωση τόσο των διαχειριστών (moderators) του αποθετηρίου όσο και του χρήστη που εξέφρασε το σχόλιο.

Σημείωση: Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι στο αποθετήριο με τα στοιχεία του ΠΣΔ, θα σας ζητηθεί πρώτα να συνδεθείτε και κατόπιν θα μπορείτε να υποβάλετε το σχόλιό σας.

Εκτός από αξιολόγηση και σχολιασμό μπορείτε να κάνετε και αναφορά ενός μαθησιακού αντικειμένου σε περίπτωση που το κρίνετε ακατάλληλο. Είναι υποχρεωτικό να τεκμηριώσετε τον λόγο για τον οποίον θέλετε να αναφέρετε το μαθησιακό αντικείμενο ως ακατάλληλο. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος-κρίση ενός μαθησιακού αντικειμένου θα πρέπει να σχετίζεται μόνο με το αν αυτό συμμορφώνεται με τους Όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου και να μην αφορά στην αξιολόγηση της ποιότητας του περιεχομένου του, της παιδαγωγικής προσέγγισης που ακολουθείται ή του μετασχολιασμού του.

Για να κάνετε «Αναφορά ως ακατάλληλο», επιλέγετε την αντίστοιχη ενέργεια από τη σελίδα ενός μαθησιακού αντικειμένου που έχει αναρτήσει κάποιος άλλος εκπαιδευτικός. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο αποθετήριο με τα στοιχεία που έχετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), θα εμφανιστεί σε αναδυόμενο παράθυρο ένα πλαίσιο εισαγωγής κειμένου στο οποίο μπορείτε να συμπληρώσετε τους λόγους για τους οποίους κρίνετε ακατάλληλο το μαθησιακό αντικείμενο.


Αν υπάρξουν δύο αρνητικές επισημάνσεις («Αναφορά ως ακατάλληλο») για ένα μαθησιακό αντικείμενο, αυτό αποδημοσιεύεται και ενημερώνονται σχετικά τόσο οι διαχειριστές του αποθετηρίου όσο και ο δημιουργός-καταθέτης.

Σημείωση: Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι στο αποθετήριο με τα στοιχεία του ΠΣΔ, θα σας ζητηθεί πρώτα να συνδεθείτε και κατόπιν θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε την αναφορά.