Η καρτέλα (ή σελίδα) του εκπαιδευτικού βίντεο περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες (μεταδεδομένα) που το περιγράφουν και συνιστά την ταυτότητά του. Στόχος είναι να δώσει μια συνοπτική εικόνα για το εκπαιδευτικό βίντεο ώστε ο χρήστης να είναι σε θέση να καταλάβει εάν το εκπαιδευτικό βίντεο εξυπηρετεί τον σκοπό για τον οποίο το χρειάζεται.

Επιπλέον, η καρτέλα περιλαμβάνει επιλογές με τις επιτρεπόμενες ενέργειες του χρήστη σε σχέση με το εκπαιδευτικό βίντεο.


Οι πληροφορίες (μεταδεδομένα) για κάθε εκπαιδευτικό βίντεο οργανώνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Γενικά Στοιχεία, Στοχευόμενο Κοινό, Ταξινόμηση, Τεχνικά Στοιχεία, Στοιχεία Χρηματοδότησης, Συντελεστές & Συνεισφορά και Άλλες Πληροφορίες.

Για κάθε στοιχείο εμφανίζεται το όνομά του και από κάτω η τιμή ή οι τιμές που λαμβάνει για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό βίντεο.

Αναλυτικότερα, η καρτέλα του εκπαιδευτικού βίντεο περιλαμβάνει:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ (THUMBNAIL)

slide image Το εικονίδιο χρησιμοποιείται για προεπισκόπηση του εκπαιδευτικού βίντεο (άμεση λειτουργία εφόσον ο τύπος του αντικειμένου το επιτρέπει) ή ενδεικτική προεπισκόπηση του περιεχομένου του.

ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ

slide image Λέξεις ή μικρές φράσεις (2-3 λέξεων) που χαρακτηρίζουν το εκπαιδευτικό βίντεο ή πλευρές αυτού. Κάνοντας κλικ στη λέξη κλειδί γίνεται αναζήτηση στο Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο με αυτήν.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

slide image

Περιλαμβάνονται:

ΤΙΤΛΟΣ
Το όνομα του εκπαιδευτικού βίντεο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συνοπτική περιγραφή του εκπαιδευτικού βίντεο ως προς το περιεχόμενό του και τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ταυτότητά του.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Σημειώσεις σχετικά με την παιδαγωγική/διδακτική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού βίντεο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Η διεύθυνση (URL) της καρτέλας (σελίδας) μεταδεδομένων του εκπαιδευτικού βίντεο. Χρησιμοποιείται για την αναφορά στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό βίντεο.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
Η διεύθυνση (URL) του ίδιου του εκπαιδευτικού βίντεο (φυσικού πόρου). Χρησιμοποιείται όταν χρειάζεται απ’ ευθείας πρόσβαση στο εκπαιδευτικό βίντεο (π.χ. μέσα σε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα).

ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ

slide image

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Προσδιορίζει ποιος είναι ο κύριος χρήστης ή ομάδα χρηστών για τους οποίους σχεδιάστηκε ή προτείνεται το εκπαιδευτικό βίντεο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ / ΕΠΙΠΕΔΟ
Προσδιορίζει την εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία προτείνεται να αξιοποιηθεί το εκπαιδευτικό βίντεο.

ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Προσδιορίζει το ηλικιακό εύρος για το οποίο είναι σχεδιασμένο ή προτείνεται το εκπαιδευτικό βίντεο.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Προσδιορίζει την κύρια γλώσσα (ή τις κύριες γλώσσες) που χρησιμοποιείται/ούνται στο εκπαιδευτικό βίντεο για επικοινωνία με τον στοχευόμενο χρήστη.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
Αφορά το επίπεδο γλωσσομάθειας του χρήστη στον οποίο απευθύνεται το εκπαιδευτικό βίντεο. Αναφέρεται μόνο στα εκπαιδευτικά βίντεο για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Αναφέρεται στο στοχευόμενο κοινό και προσδιορίζει τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των χρηστών όπου απευθύνεται.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

slide image

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Αφορά στην ταξινόμηση του εκπαιδευτικού βίντεο ως προς το θέμα του ή το γνωστικό αντικείμενο που αφορά.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Προσδιορίζει τον δυνητικό τρόπο παιδαγωγικής αξιοποίησης του εκπαιδευτικού βίντεο μέσα σε ένα εκπαιδευτικό σενάριο ή μία εκπαιδευτική δραστηριότητα.

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Προσδιορίζει τον τύπο του εκπαιδευτικού βίντεο με βάση την προτεινόμενη εκπαιδευτική του χρήση.

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΟΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ
Προσδιορίζει τη Συλλογή στο αποθετήριο όπου έχει τοποθετηθεί (ως φυσικό αρχείο) το εκπαιδευτικό βίντεο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

slide image

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
Περιγράφει τον τεχνικό τύπο ή τύπους δεδομένων (format) του εκπαιδευτικού βίντεο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Προσδιορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις για τη σωστή λειτουργία του εκπαιδευτικού βίντεο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Προσδιορίζει τον απαιτούμενο χρόνο αναπαραγωγής του εκπαιδευτικού βίντεο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

slide image

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Προσδιορίζει στοιχεία για το έργο ή την πράξη στο πλαίσιο του οποίου ή της οποίας έγινε η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού βίντεο, όπου περιλαμβάνονται:

 • Έργο / πράξη
 • Φορέας χρηματοδότησης
 • Χρηματοδότηση
 • Πλαίσιο χρηματοδότησης
 • Διάρκεια έργου/πράξης
 • Ανάδοχος (έργου / πράξης)
 • Επιστημονική και διοικητική εποπτεία έργου / πράξης (υπεύθυνος συντονιστής έργου / πράξης)
 • Φορέας υλοποίησης

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Προσδιορίζει στοιχεία για το έργο ή την πράξη στο πλαίσιο του οποίου ή της οποίας έγινε η ανάπτυξη των μεταδεδομένων του εκπαιδευτικού βίντεο. Περιλαμβάνονται στοιχεία αντίστοιχα με αυτά για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών βίντεο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

slide image

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Περιλαμβάνει αναφορά στους συντελεστές (άτομα & οργανισμούς) που έχουν συνεισφέρει σε αυτό το εκπαιδευτικό βίντεο κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Περιλαμβάνει αναφορά στους συντελεστές (άτομα & οργανισμούς) που έχουν συνεισφέρει στα μεταδεδομένα του εκπαιδευτικού βίντεο.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Περιλαμβάνει στοιχεία για τη διάθεση του εκπαιδευτικού βίντεο και των μεταδεδομένων αυτού, όπου περιλαμβάνονται:

 • Χορηγός άδειας χρήσης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ή ενώσεις αυτών) που χορηγεί το εκπαιδευτικό βίντεο υπό τους όρους συγκεκριμένης άδειας χρήσης.
 • Εκδότης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ή ενώσεις αυτών) που έχει το δικαίωμα και την αρμοδιότητα να εκδώσει και να διανείμει το εκπαιδευτικό βίντεο).
 • Χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ή ενώσεις αυτών) που χορηγεί τα μεταδεδομένα του εκπαιδευτικού βίντεο υπό τους όρους συγκεκριμένης άδειας χρήσης.
 • Εκδότης μεταδεδομένων: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ή ενώσεις αυτών) που έχει το δικαίωμα και την αρμοδιότητα να εκδώσει και να διανείμει τα μεταδεδομένα του εκπαιδευτικού βίντεο.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

slide image

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
Προσδιορίζει τη γλώσσα της αρχικής, πρωτότυπης παραγωγής του εκπαιδευτικού βίντεο.

ΟΜΙΛΟΥΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Προσδιορίζει τη γλώσσα που ομιλείται στο εκπαιδευτικό βίντεο. Εάν το βίντεο έχει μεταγλωττιστεί, η ομιλούμενη γλώσσα είναι διαφορετική από τη γλώσσα πρωτοτύπου.

ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ
Προσδιορίζει τη γλώσσα (ή τις γλώσσες) των υποτίτλων που χρησιμοποιούνται στο εκπαιδευτικό βίντεο.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ

slide image

Στο κάτω μέρος της σελίδας εμφανίζεται το αναγνωριστικό (ο μοναδικός κωδικός) που έχει το εκπαιδευτικό βίντεο στο αποθετήριο, η/οι σφραγίδα/ες ποιότητας που αυτό φέρει και η άδεια χρήσης με την οποία αυτό χορηγείται.

Κάθε εκπαιδευτικό βίντεο στο Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο έχει έναν μοναδικό κωδικό (αναγνωριστικό), με το οποίο μπορεί κανείς να κάνει αναφορά στο βίντεο. Για παράδειγμα: Βίντεο 1041. Ο μοναδικός αυτός αριθμός περιλαμβάνεται και στη διεύθυνση αναφοράς του εκπαιδευτικού βίντεο: http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/1041?locale=el

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ & ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

slide image

Περιλαμβάνονται:

 • ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ
 • ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο υποστηρίζει ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ για τον έλεγχο της ποιότητας των εκπαιδευτικών βίντεο και των μεταδεδομένων αυτών. Συγκεκριμένα η σφραγίδα ποιότητας σηματοδοτεί ότι ένα εκπαιδευτικό βίντεο έχει περάσει επιτυχώς από μια διαδικασία διασφάλισης ποιότητας.

Διακρίνονται τρεις κατηγορίες σφραγίδων ποιότητας:

 • Με βάση μια διαδικασία διασφάλισης ποιότητας: η σφραγίδα αντανακλά ότι ακολουθήθηκε μια συγκεκριμένη διαδικασία ανάπτυξης, επικύρωσης, αξιολόγησης ή ελέγχου του εκπαιδευτικού βίντεο (π.χ. στο πλαίσιο ενός έργου)
 • Με κριτήρια αξιολόγησης: η σφραγίδα αντανακλά ότι το εκπαιδευτικό βίντεο ελέγχθηκε/αξιολογήθηκε επιτυχώς με βάση κάποια κριτήρια ποιότητας
 • Ονομασία Προέλευσης: η σφραγίδα αντανακλά ότι το εκπαιδευτικό βίντεο προέρχεται από κάποιον οργανισμό ή φορέα κύρους

Οι σφραγίδες ποιότητας απονέμονται από έργα ή φορείς (σφραγιδοθέτες).

Ως παράδειγμα αναφέρεται ότι τα εκπαιδευτικά που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Ψηφιακού Σχολείου και ακολούθησαν τη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας που ορίστηκε στο πλαίσιο του έργου φέρουν Σφραγίδα Ποιότητας βίντεο και μεταδεδομένων «Ψηφιακό Σχολείο»

ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΔΙΑΘΕΣΗΣ

slide image

Όλα τα εκπαιδευτικά βίντεο του αποθετηρίου διατίθενται ελεύθερα με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-SA, δηλαδή, διατίθενται για ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή, αναδιανομή, παρουσίαση και αξιοποίηση, με την προϋπόθεση α) να υπάρχει αναφορά στον δημιουργό ή στον δικαιούχο της άδειας, β) να μην υπάρχει πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης και γ) οποιοδήποτε παράγωγο έργο να διανέμεται μόνο με την ίδια ή παρόμοια άδεια.

Από τη σελίδα ενός εκπαιδευτικού βίντεο δίδεται πρόσβαση σε συγκεκριμένες ενέργειες που διευκολύνουν την αξιοποίησή του. Οι ενέργειες αυτές είναι οργανωμένες σε δύο ομάδες. Η πρώτη με τίτλο «ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ» περιλαμβάνει ενέργειες που αφορούν στη χρήση του εκπαιδευτικού βίντεο, ενώ η δεύτερη ομάδα με τίτλο «ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ» περιλαμβάνει ενέργειες που αφορούν στην κοινοποίηση του εκπαιδευτικού βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της προεπισκόπησης, ανοίγει σε αναδυόμενο παράθυρο στην ίδια σελίδα μία προεπισκόπηση του εκπαιδευτικού βίντεο. Αν ο τύπος του εκπαιδευτικού βίντεο δεν επιτρέπει την προεπισκόπησή του στον φυλλομετρητή (browser) σας, εμφανίζεται κατάλληλο ενημερωτικό μήνυμα. Εναλλακτικά, για να δείτε την προεπισκόπηση του εκπαιδευτικού βίντεο, μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιό του (thumbnail), που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της σελίδας.


Επιλέγοντας την ενέργεια «Άνοιγμα σε νέο παράθυρο», ανοίγει ένα νέο παράθυρο ή καρτέλα, όπου μπορείτε να δείτε το εκπαιδευτικό βίντεο στο περιβάλλον προβολής (viewer) του αποθετηρίου.


Μπορείτε να αποθηκεύσετε το φυσικό αρχείο που περιέχει το εκπαιδευτικό βίντεο κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της «Αποθήκευσης». Ανάλογα με το είδος του αρχείου και τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, το αρχείο είτε θα αποθηκευτεί αυτόματα ή θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο που θα σας ενημερώνει για την αποθήκευση ή θα ανοίξει το αρχείο σε μια νέα καρτέλα, απ' όπου μπορείτε στη συνέχεια να το αποθηκεύσετε κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας «Αποθήκευση».


Επιλέγοντας το εικονίδιο «Facebook», οδηγείστε σε ένα νέο παράθυρο ή καρτέλα από όπου μπορείτε να μοιραστείτε τον σύνδεσμο του εκπαιδευτικού βίντεο μέσω του λογαριασμού σας στο Facebook.


Επιλέγοντας το εικονίδιο «Twitter» οδηγείστε σε ένα νέο παράθυρο ή καρτέλα από όπου μπορείτε να μοιραστείτε τον σύνδεσμο του εκπαιδευτικού βίντεο μέσω του λογαριασμού σας στο Twitter.


Επιλέγοντας την ενέργεια «Προβολή QRCode», εμφανίζεται σε αναδυόμενο παράθυρο ένα QRCode που οδηγεί στη σελίδα του εκπαιδευτικού βίντεο. Το QRCode μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γρήγορη πρόσβαση στη σελίδα του εκπαιδευτικού βίντεο μέσα από φορητές συσκευές που υποστηρίζουν την ανάγνωσή του.