Η καρτέλα (ή σελίδα) του μαθησιακού αντικειμένου περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες (μεταδεδομένα) που το περιγράφουν και συνιστά την ταυτότητά του. Στόχος είναι να δώσει μια συνοπτική εικόνα για το μαθησιακό αντικείμενο ώστε ο χρήστης να είναι σε θέση να καταλάβει εάν το μαθησιακό αντικείμενο εξυπηρετεί τον σκοπό για τον οποίο το χρειάζεται.

Επιπλέον, η καρτέλα περιλαμβάνει επιλογές με τις επιτρεπόμενες ενέργειες του χρήστη σε σχέση με το μαθησιακό αντικείμενο.


Οι πληροφορίες (μεταδεδομένα) για κάθε μαθησιακό αντικείμενο οργανώνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Γενικά Στοιχεία, Στοχευόμενο Κοινό, Ταξινόμηση, Τεχνικά Στοιχεία, Στοιχεία Χρηματοδότησης, Συντελεστές και Συνεισφορά και Άλλες Πληροφορίες.

Για κάθε στοιχείο εμφανίζεται το όνομά του και από κάτω η τιμή ή οι τιμές που λαμβάνει για το συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο.

Αναλυτικότερα, η καρτέλα του μαθησιακού αντικειμένου περιλαμβάνει:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ (THUMBNAIL)

slide image Το εικονίδιο χρησιμοποιείται για προεπισκόπηση του μαθησιακού αντικειμένου (άμεση λειτουργία εφόσον ο τύπος του αντικειμένου το επιτρέπει) ή ενδεικτική προεπισκόπηση του περιεχομένου του.

ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ

slide image Λέξεις ή μικρές φράσεις (2-3 λέξεων) που χαρακτηρίζουν το μαθησιακό αντικείμενο ή πλευρές αυτού. Κάνοντας κλικ στη λέξη κλειδί γίνεται αναζήτηση στο Φωτόδεντρο LOR με αυτήν.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

slide image

Περιλαμβάνονται:

ΤΙΤΛΟΣ
Το όνομα του μαθησιακού αντικειμένου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συνοπτική περιγραφή του μαθησιακού αντικειμένου ως προς το περιεχόμενό του και τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ταυτότητά του.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Σημειώσεις σχετικά με την παιδαγωγική/διδακτική αξιοποίηση του μαθησιακού αντικειμένου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Η διεύθυνση (URL) της καρτέλας (σελίδας) μεταδεδομένων του μαθησιακού αντικειμένου (δηλαδή της σελίδας αυτής). Χρησιμοποιείται για την αναφορά στο συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
Η διεύθυνση (URL) του ίδιου του μαθησιακού αντικειμένου (φυσικού πόρου). Χρησιμοποιείται όταν χρειάζεται απ’ ευθείας πρόσβαση στο μαθησιακό αντικείμενο (π.χ. μέσα σε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα).

ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ

slide image

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Προσδιορίζει ποιος είναι ο κύριος χρήστης ή ομάδα χρηστών για τους οποίους σχεδιάστηκε ή προτείνεται το μαθησιακό αντικείμενο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ / ΕΠΙΠΕΔΟ
Προσδιορίζει την εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία προτείνεται να αξιοποιηθεί το μαθησιακό αντικείμενο.

ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Προσδιορίζει το ηλικιακό εύρος για το οποίο είναι σχεδιασμένο ή προτείνεται το μαθησιακό αντικείμενο.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Προσδιορίζει την κύρια γλώσσα (ή τις κύριες γλώσσες) που χρησιμοποιείται/ούνται στο μαθησιακό αντικείμενο για επικοινωνία με το στοχευόμενο χρήστη.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
Αφορά το επίπεδο γλωσσομάθειας του χρήστη στον οποίο απευθύνεται το μαθησιακό αντικείμενο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Αναφέρεται στο στοχευόμενο κοινό και προσδιορίζει τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των χρηστών όπου απευθύνεται.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

slide image

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Αφορά στην ταξινόμηση του μαθησιακού αντικειμένου ως προς το θέμα του ή το γνωστικό αντικείμενο που αφορά.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Προσδιορίζει τον τύπο του μαθησιακού αντικειμένου με βάση την προτεινόμενη εκπαιδευτική του χρήση.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Προσδιορίζει τη διδακτική προσέγγιση που προτείνεται ή μπορεί να υποστηρίξει η χρήση του μαθησιακού αντικειμένου.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Προσδιορίζει το είδος του διδακτικού (εκπαιδευτικού στόχου) που προτείνεται ή προβλέπεται ότι μπορεί να επιτευχθεί με την αξιοποίηση του μαθησιακού αντικειμένου.

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΟΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ
Προσδιορίζει τη Συλλογή στο Φωτόδεντρο LOR όπου έχει τοποθετηθεί (ως φυσικό αρχείο) το μαθησιακό αντικείμενο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

slide image

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
Περιγράφει τον τεχνικό τύπο ή τύπους δεδομένων (format) του μαθησιακού αντικειμένου ή των συστατικών μερών αυτού.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Προσδιορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις για τη σωστή λειτουργία του μαθησιακού αντικειμένου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

slide image

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Προσδιορίζει στοιχεία για το έργο ή την πράξη στο πλαίσιο του οποίου έγινε η ανάπτυξη του μαθησιακού αντικειμένου, όπου περιλαμβάνονται:

 • Έργο / πράξη
 • Φορέας χρηματοδότησης
 • Χρηματοδότηση
 • Πλαίσιο χρηματοδότησης
 • Διάρκεια έργου/πράξης
 • Ανάδοχος (έργου / πράξης)
 • Επιστημονική και διοικητική εποπτεία έργου / πράξης (υπεύθυνος συντονιστής έργου / πράξης)
 • Φορέας υλοποίησης

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Προσδιορίζει στοιχεία για το έργο ή την πράξη στο πλαίσιο του οποίου έγινε η ανάπτυξη των μεταδεδομένων του μαθησιακού αντικειμένου. Περιλαμβάνονται στοιχεία αντίστοιχα με αυτά για την ανάπτυξη των μαθησιακών αντικειμένων.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

slide image

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Περιλαμβάνει αναφορά στους συντελεστές (άτομα & οργανισμούς) που έχουν συνεισφέρει σε αυτό το μαθησιακό αντικείμενο κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Περιλαμβάνει αναφορά στους συντελεστές (άτομα & οργανισμούς) που έχουν συνεισφέρει στα μεταδεδομένα του μαθησιακού αντικειμένου

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Περιλαμβάνει στοιχεία για τη διάθεση του αντικειμένου και των μεταδεδομένων αυτού, όπου περιλαμβάνονται:

 • Χορηγός άδειας χρήσης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ή ενώσεις αυτών) που χορηγεί το μαθησιακό αντικείμενο υπό τους όρους συγκεκριμένης άδειας χρήσης
 • Εκδότης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ή ενώσεις αυτών) που έχει το δικαίωμα και την αρμοδιότητα να εκδώσει και να διανείμει το μαθησιακό αντικείμενο)
 • Χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ή ενώσεις αυτών) που χορηγεί τα μεταδεδομένα του μαθησιακού αντικειμένου υπό τους όρους συγκεκριμένης άδειας χρήσης
 • Εκδότης μεταδεδομένων: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ή ενώσεις αυτών) που έχει το δικαίωμα και την αρμοδιότητα να εκδώσει και να διανείμει τα μεταδεδομένα του μαθησιακού αντικειμένου

ΕΚΔΟΣΗ
Η έκδοση του μαθησιακού αντικειμένου.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

slide image

ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η κύρια γλώσσα (ή οι κύριες γλώσσες) που χρησιμοποιείται/ούνται στο μαθησιακό αντικείμενο για επικοινωνία με τον στοχευόμενο χρήστη.

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Αφορά στην ταξινόμηση του μαθησιακού αντικειμένου ως προς τον βαθμό που επιτρέπει ή προωθεί την αλληλεπίδραση του χρήστη με το μαθησιακό αντικείμενο.

ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Ο υπολογιζόμενος ή τυπικός χρόνος που απαιτείται για την ενασχόληση με αυτό το μαθησιακό αντικείμενο από το προοριζόμενο τυπικό κοινό στο οποίο απευθύνεται.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ

slide image

Στο κάτω μέρος της σελίδας εμφανίζεται το αναγνωριστικό (ο μοναδικός κωδικός) που έχει το μαθησιακό αντικείμενο στο αποθετήριο, η/οι σφραγίδα/ες ποιότητας που αυτό φέρει και η άδεια χρήσης με την οποία αυτό χορηγείται.

Το κάθε μαθησιακό αντικείμενο στο Φωτόδεντρο LOR έχει έναν μοναδικό κωδικό (αναγνωριστικό), με τον οποίο μπορεί κανείς να κάνει αναφορά στο αντικείμενο. Για παράδειγμα: Αντικείμενο 1625. Ο μοναδικός αυτός αριθμός περιλαμβάνεται και στη διεύθυνση αναφοράς του μαθησιακού αντικειμένου: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1625?locale=el

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ & ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Περιλαμβάνονται:

 • ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
 • ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Φωτόδεντρο LOR υποστηρίζει ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ για τον έλεγχο της ποιότητας των μαθησιακών αντικειμένων και των μεταδεδομένων αυτών. Συγκεκριμένα η σφραγίδα ποιότητας σηματοδοτεί ότι ένα μαθησιακό αντικείμενο έχει περάσει επιτυχώς από μια διαδικασία διασφάλισης ποιότητας.

Διακρίνονται τρεις κατηγορίες σφραγίδων ποιότητας:

 • Με βάση μια διαδικασία διασφάλισης ποιότητας: η σφραγίδα αντανακλά ότι ακολουθήθηκε μια συγκεκριμένη διαδικασία ανάπτυξης, επικύρωσης, αξιολόγησης ή ελέγχου του μαθησιακού αντικειμένου (π.χ. στο πλαίσιο ενός έργου)
 • Με κριτήρια αξιολόγησης: σφραγίδα που αντανακλά ότι το μαθησιακό αντικείμενο ελέγχθηκε/αξιολογήθηκε επιτυχώς με βάση κάποια κριτήρια ποιότητας, και
 • Ονομασία Προέλευσης: σφραγίδα που αντανακλά ότι το μαθησιακό αντικείμενο προέρχεται από κάποιον οργανισμό ή φορέα κύρους

slide image

Οι σφραγίδες ποιότητας απονέμονται από έργα ή φορείς (σφραγιδοθέτες).

Ως παράδειγμα αναφέρεται ότι μαθησιακά αντικείμενα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Ψηφιακού Σχολείου και ακολούθησαν τη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας που ορίστηκε στο πλαίσιο του έργου φέρουν Σφραγίδα Ποιότητας αντικειμένων και μεταδεδομένων «Ψηφιακό Σχολείο».

ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΔΙΑΘΕΣΗΣ

slide image

Όλα τα μαθησιακά αντικείμενα του Φωτόδεντρου LOR διατίθενται ελεύθερα με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-SA, δηλαδή, διατίθενται για ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή, αναδιανομή, παρουσίαση και αξιοποίηση, με την προϋπόθεση α) να υπάρχει αναφορά στον δημιουργό ή στον δικαιούχο της άδειας, β) να μην υπάρχει πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης και γ) οποιοδήποτε παράγωγο έργο να διανέμεται μόνο με την ίδια ή παρόμοια άδεια.

Από τη σελίδα ενός μαθησιακού αντικειμένου δίδεται πρόσβαση σε συγκεκριμένες ενέργειες που διευκολύνουν την αξιοποίησή του. Οι ενέργειες αυτές είναι οργανωμένες σε δύο ομάδες. Η πρώτη με τίτλο «ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ» περιλαμβάνει ενέργειες που αφορούν στη χρήση του μαθησιακού αντικειμένου, ενώ η δεύτερη ομάδα με τίτλο «ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ» περιλαμβάνει ενέργειες που αφορούν στην κοινοποίηση του μαθησιακού αντικειμένου σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της προεπισκόπησης, ανοίγει σε αναδυόμενο παράθυρο στην ίδια σελίδα μία προεπισκόπηση του μαθησιακού αντικειμένου. Αν ο τύπος του μαθησιακού αντικειμένου δεν επιτρέπει την προεπισκόπησή του στον φυλλομετρητή (browser) σας, εμφανίζεται κατάλληλο ενημερωτικό μήνυμα. Εναλλακτικά, για να δείτε την προεπισκόπηση του μαθησιακού αντικειμένου, μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιό του (thumbnail), που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της σελίδας.


Επιλέγοντας την ενέργεια «Άνοιγμα σε νέο παράθυρο», ανοίγει ένα νέο παράθυρο ή καρτέλα, όπου μπορείτε να δείτε το μαθησιακό αντικείμενο στο περιβάλλον προβολής (viewer) του αποθετηρίου.


Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα φυσικά αρχεία που περιέχει το μαθησιακό αντικείμενο κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της «Αποθήκευσης». Ανάλογα με το είδος του αρχείου και τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, το αρχείο είτε θα αποθηκευτεί αυτόματα ή θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο που θα σας ενημερώνει για την αποθήκευση ή θα ανοίξει το αρχείο σε μια νέα καρτέλα, απ' όπου μπορείτε στη συνέχεια να το αποθηκεύσετε κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας «Αποθήκευση».


Επιλέγοντας το εικονίδιο «Facebook», οδηγείστε σε ένα νέο παράθυρο ή καρτέλα από όπου μπορείτε να μοιραστείτε τον σύνδεσμο του μαθησιακού αντικειμένου μέσω του λογαριασμού σας στο Facebook.


Επιλέγοντας το εικονίδιο «Twitter» οδηγείστε σε ένα νέο παράθυρο ή καρτέλα από όπου μπορείτε να μοιραστείτε τον σύνδεσμο του μαθησιακού αντικειμένου μέσω του λογαριασμού σας στο Twitter.


Επιλέγοντας την ενέργεια «Προβολή QRCode», εμφανίζεται σε αναδυόμενο παράθυρο ένα QRCode που οδηγεί στη σελίδα του μαθησιακού αντικειμένου. Το QRCode μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γρήγορη πρόσβαση στη σελίδα του μαθησιακού αντικειμένου μέσα από φορητές συσκευές που υποστηρίζουν την ανάγνωσή του.