Ο Εθελοντισμος μεσα απο μια ιστοσελιδα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Ερευνητική Εργασία "Ο Εθελοντισμός μέσα από μια ιστοσελίδα" εντάσσεται στον κύκλο των "Ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών", σύμφωνα με τις οδηγίες διδασκαλίας της ερευνητικής εργασίας στην Α΄ και Β΄ Λυκείου. Αν και η διάρκεια της ερευνητικής εργασίας μπορεί να είναι από 4 μήνες έως και δύο τετράμηνα, εμείς στο παρόν σενάριο θα αναπτύξουμε εν συντομία μερικές μόνο από τις φάσεις που μπορεί να έχει μια τέτοια εργασία με ένα τεράστιο θέμα όπως είναι ο Εθελοντισμός. Οι 16 – 20 μαθητές που συμμετέχουν στην ομάδα εργασίας, χωρίζονται ανά 4 – 6 σε τέσσερις ομάδες, η καθεμιά από τις οποίες αναλαμβάνει να ερευνήσει ένα συγκεκριμένο υποθέμα[1]. Στο παρόν ψηφιακό σενάριο ακολουθείται η ανακαλυπτική - διερευνητική μάθηση (inquiry-based learning), όπου οι μαθητές θα φτάσουν στο αναμενόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα μέσα από προσωπική έρευνα – αναζήτηση, απορίες και κατάλληλες ερωτήσεις, πάντα με τη διακριτική καθοδήγηση από τον εμψυχωτή / εκπαιδευτικό. Ο μαθητής παρακινείται να προσδιορίζει και να αξιοποιεί πηγές πληροφόρησης σχετικές µε τα προς διερεύνηση ερωτήματα, συνεπικουρούμενος από το εποπτικό υλικό που του παρέχεται έτσι ώστε να μπορεί να εργαστεί κριτικά. Η μέθοδος αυτή, σε συνδυασμό με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας που ούτως ή άλλως ακολουθείται στην Ερευνητική Εργασία, αποσκοπεί στη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, την ανάληψη πρωτοβουλιών και την αυτενέργειά τους. Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές έχουν ουσιαστικό και ενεργό ρόλο στην όλη μαθησιακή διαδικασία. Ουσιαστικά, ο ρόλος του εκπαιδευτικού περιορίζεται στην απλή καθοδήγηση / εμψύχωση των μαθητών. Άλλες τεχνικές διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκαν είναι ο καταιγισμός ιδεών καιη μελέτη περίπτωσης. Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος έγινε διότι είναι γεγονός ότι το πνεύμα του Εθελοντισμού, της προσφοράς και της αλληλεγγύης στις μέρες μας είναι ιδιαιτέρως διαδεδομένο. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, ο εθελοντισμός ανθεί στην Ελλάδα, σε μεγάλο βαθμό λόγω ή χάρη στην οικονομική κρίση[2], η οποία έδωσε το ...


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
15 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
text/html
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
2:15:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/8001
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΑΙΣΩΠΟΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΙΣΩΠΟΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΕΠ (ΑΙΣΩΠΟΣ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΑΙΣΩΠΟΣ - ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Χωρίς αντιστοίχιση No matchingΧωρίς αντιστοίχιση
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία: ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Νικόλαος Γραμμένος, Νικόλαος Γραμμένος
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΥΠΠΕΘ (Ε.Δ. ΕΣΠΑ)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
εκδότης/ες: ΙΕΠ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΕΠ, ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ