ΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΔΙΑ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το εν λόγω διδακτικό σενάριο βασίζεται στη βιωματική προσέγγιση της γνώσης, δίνοντας έμφαση στις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών και καθιερώνει τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, υιοθετώντας τον ομαδοσυνεργατικό τρόπο μάθησης, ενισχύοντας έτσι τη δημιουργικότητά τους. Κατά το σχεδιασμό του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου, λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι τα θέματα για τα οποία θα συζητήσουμε ανάγονται στο μικρόκοσμο της Βιολογίας, με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην έχουν άμεση εμπειρία. Ως εκ τούτου χρησιμοποιήθηκαν πολλές σχηματοποιήσεις και οπτικοποιήσεις, δεδομένου ότι το θέμα που επιλέχθηκε (ΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΔΙΑ) σχετίζεται με δομές, για την κατανόηση των οποίων η χρήση εικόνων κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου το θέμα να αντιμετωπιστεί διδακτικά. Έγινε προσπάθεια, ώστε τα διαδραστικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν (π.χ. εικόνες με διαδραστικά σημεία, διαδραστικά βίντεο και εικόνες απλές) να εξυπηρετούν τους στόχους του διδακτικού σεναρίου, χωρίς να γίνει κατάχρηση. Τα εργαλεία αυτά αποτελούν πάντα το μέσο για την καλύτερη κατανόηση των διδασκόμενων εννοιών και η χρήση τους δεν είναι αυτοσκοπός. Οι θεωρίες μάθησης που εφαρμόστηκαν αναφέρονται: 1) Στη θεωρία του κοινωνικού εποικοδομητισμού, σύμφωνα με την οποία η γνώση οικοδομείται σταδιακά, με βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις και αντιλήψεις των μαθητών (γνωστική δομή). Αυτή η γνωστική δομή θα καθορίσει την ερμηνεία, την καταχώρηση και την οργάνωση της νέας γνώσης. 2) Στη θεωρία της συνεργατικής μάθησης, όπου οι μαθητές εργάζονται σε μικρές ομάδες, στις οποίες το κάθε μέλος συμμετέχει σε συλλογικές δραστηριότητες που έχουν προσδιοριστεί με σαφήνεια. Ως προς τις διδακτικές τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν: α) Η ερώτηση/δραστηριότητα αφόρμησης. Για κάθε θέμα που πρόκειται να συζητηθεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ερώτηση ή να πραγματοποιηθεί κάποια δραστηριότητα που θα αποτελέσει την αφορμή και θα κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών (βλ. Φύλλο Εργασίας 1) β) Η μελέτη περίπτωσης (case study ...


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
15 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
text/html
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
2:15:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/8054
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΑΙΣΩΠΟΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΙΣΩΠΟΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΕΠ (ΑΙΣΩΠΟΣ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΑΙΣΩΠΟΣ - ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Βιολογία BiologyΒιολογία > Κύτταρο CellΚύτταρο > Ευκαρυωτικό κύτταρο Eukaryotic cellΕυκαρυωτικό κύτταρο
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία: ΕΥΤΕΡΠΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Νικόλαος Γραμμένος, Νικόλαος Γραμμένος
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΥΠΠΕΘ (Ε.Δ. ΕΣΠΑ)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΕΥΤΕΡΠΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΕΥΤΕΡΠΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
εκδότης/ες: ΙΕΠ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΕΥΤΕΡΠΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΕΠ, ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ