Ο Μορς και ο κώδικας. - Mr Morse and the code.

Περιεχόμενα | Index:
- Μορς Σάμουελ / Morse Samuel
- Μορς, κώδικας / Morse code
- Τηλέγραφος / Telegraph
- Κώδικας / Code
- Κωδικοποίηση / Coding
- Αντιστοιχία γραμματών με σύμβολα στον κώδικα Μόρς / Letters to code symbols correspodence in Morse code
- Κωδικοποιητής / coder
- Αποκωδικοποιητής / decoder
- Το μέλλον... / The future...
- Συμπέρασμα / ConclusionΚωδικοποιητής | coder

Αποκωδικοποιητής | decoder


Μορς Σάμουελ: Αμερικανός ζωγράφος και εφευρέτης από την Μασσαχουσέττη (1791-1872). Εφήυβρε τον ηλεκτρικό τηλέγραφο. Συνέλαβε την ιδέα το 1832 και την κατοχύρωσε επίσημα το 1840.

Morse Samuel: American painter and invator from Massachusette (1791-1872). Electrical telegraph was invated by him. He caugth the idea in 1832 but in 1840 it was made official secured by him.

Μορς, κώδικας: Τηλεγραφικός κώδικας που χρησιμοποιεί μεταφρασμένο το συμβατικό αλφάβητο από συνδιασμούς από τελείες και παύλες.

Morse code: Telegraph code that compiles the usual letters to combinations of dots and underscores.

Τηλέγραφος: Τηλεπικοινωνική συσκευή που χρησιμοποιεί ηλεκτρικα σήματα ή ηλεκτρομαγνητικά, σε καλώδιο ή χωρίς, μορφοποιημένα σύμφωνα με τον Μορσικό Κώδικα. Το πρώτο λειτουργικό σύστημα ήταν η γραμμή Ουάσιγκτον-Βαλτιμόρη το 1844. Σύντομα έγινε ένα ευρείας διάδοσης τηλεπικοινωνιακό σύστημα σε όλον τον κόσμο. Η μόνη υπηρεσία που είχε ηταν η μετάδοση μηνυμάτων. Άλλο ανταγωνιστικό σύτημα ήταν το τηλέφωνο που κατασκευάστηκε αργότερα το 1876 στην Αμερική από τον Αλεξάντερ Μπελ. Το τηλέφωνο μετέφερε φωνητικά δεδομένα ανάμεσα στους τερματικούς σταθμούς.

Telegraph: Civil communicational system that uses electrical or electromagnetic signals, on a wire or wireless, that are transformed in Morse code. The first operational system was Washington-Baltimore line in 1844. Soon, it became a world wide telecommunication system. The only service was provided was the transmission of simple messages. Another competitive system was telephone that was constructed later, in 1876, by Alexander Bell. Telephone transmited voice data between terminal devices.

Κώδικας: Σύνολο από συγκεκριμένους κανόνες του τρόπου όπου τα δεδομένα αναπαριστώνται με διακριτή μορφή.

Code: Set of specific rules of the way that data are represented into discrete form.

Κωδικοποίηση: Διαδικασία μετατροπής των δεδομένων για κάποιον σκοπό, όπως η σωστή μετάδοση τους από ένα φυσικό επικοινωνιακό μέσο μεταφοράς (ελένχοντας το πρόβλημα σφαλμάτων), ασύρματα η καλωδιακά.

Coding: Procedure of data transformation for a specific purpose, like correct transportation on a physical communicational device (controling error trapping), air or wire.

Αντιστοιχία γραμματών με σύμβολα στον κώδικα Μόρς.:

Letters to code symbols correspodence in Morse code.:

Ελληνικό γράμμα / Greek letter Λατινικό γράμμα / Latin letter Κωδικοποιημένο σύμβολο / code symbol
Α A .-
Β B -...
Γ G --.
Δ D -..
Ε E .
Ζ Z --..
Η H ....
Θ C -.-.
Ι I ..
Κ K -.-
Λ L .-..
Μ M --
Ν N -.
Ξ X -..-
Ο O ---
Π P .--.
Ρ R .-.
Σ S ...
Τ T -
Υ Y -.--
Φ F ..-.
Χ ----
Ψ Q --.-
Ω W .--
V ...-
J .---
U ..-

Ελληνικό Αραβικό ψηφίο / Greek Arabic digit Λατινικό Αραβικό ψηφίο / Latin Arabic digit Κωδικοποιημένο σύμβολο / code symbol
1 1 .----
2 2 ..---
3 3 ...--
4 4 ....-
5 5 .....
6 6 -....
7 7 --...
8 8 ---..
9 9 ----.
0 0 -----

Ελληνικό σημείο στίξης / Greek spot Λατινικό σημείο στίξης / Latin spot Κωδικοποιημένο σύμβολο / code symbol
. . .-.-.-
, , --..--
; ? ..--..


Κωδικοποιώντας και αποκωδικοποιώντας, στα Ελληνικά ή στα Λατινικά, σε Μορς.

Morse coding and decoding using Greek or Latin fonts.


Κωδικοποιητής | coder

Αποκωδικοποιητής | decoder


Το μέλλον...: Το 1999 αντικαταστάθηκε το σύστημα Μορς στις ναυτικές συγκοινωνίες από μοντέρνα δορυφορικά συστήματα επικοινωνιών. Το ίδιο θα συμβεί παντού... Τα μοντέρνα συστήματα ειναι ευρυζωνικά και πολυμεσικά. Φωνή και πολύπλοκα δεδομένα εκπέμπονται από τις τερματικές συσκευές. Η κωδικοποίση είναι μια συνηθισμένη διαδικασία σήμερα και μοντέρνοι κώδικες βασιζόμενοι στην 'Αλγεβρα Γκαλουά χρησιμοποιούνται. Η κωδικοπίηση γίνεται όχι μόνο για την ασφαλή μετάδοση μηνυμάτων αλλά και για τον έλενχο των λαθών της μετάδοσης. Παρόλα αυτά ο τηλέγραφος ήταν και είναι ένα πολύ αποτελεσματικό σύστημα μεταφοράς απλών μηνυμάτων. Ο κώδικας Μορς ήταν ο πρώτος κώδικας μετάδοσης σε ηλεκτρονικές τηλεπικοινωνιακές συσκευές.

The future...: In 1999 Morse system was replaced by modern satellite communication systems on naval transports. The same will be happened everywhere... Modern systems are broadband and multimedia. Voice and complex data are transmited by terminals devices. Coding is a common procedure now and modern codes based on Galua's Algebric models are in use. Coding is done not oly for secure messaging but for error trapping control of the transmission procedure. By the way, telegraph was/is a very efficient system of simple messages transmiting. Morse code was the first code of transmiting by an electrical telecommunication device.

Συμπέρασμα: Η ολοκλήρωση των τεχνολογιών και η ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθορίζει το αν ένα τηλεπικοινωνικό σύστημα είναι επιτυχές. Υπάρχουν τρείς κατηγορίες ανθρώπων, οι οπαδοί της μόδας στην τεχνολογία, τα φρικία της υψηλής τεχνολογίας, και αυτοί που απλά ακολουθούν το ρεύμα. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Η επιτυχία ενός συστήματος είναι ισοδύναμη με την παγκόσμια διάδοση του. Παρόλα αυτά ο τηλέγραφος του Μορς, και και ο κώδικας, του ήταν εξαιρετικά επιτυχημένος για πολλά χρόνια, μέχρι σήμερα.

Conclusion: Integration of technologies and integration of provided services determinate the way that a telecommunication system is successful. There are three kinds of people, technology fashion victims, hi-tec freaks and them that simply follow the stream. We can't aviod it. The way that a system is successful is equal to the way that a system is word wide. By the way Morse telegraph, amd the code, have been extremily successful for many years, up to now.