Κωδικοποιητής - coder


Εισάγετε το μήνυμα με κεφαλαία μόνο Ελληνικά ή μόνο Αγγλικά.
Enter the message in Greek only, or in English only, using capital letters.
Κωδικοποιημένο μήνυμα κατά Μορς.
Coded message in Morse.

Αντιγράψτε το μήνυμα στο σημειωματάριο.
Copy the message to notpad or xedit.