Το Φωτόδεντρο LOR παρέχει τους εξής τρόπους πλοήγησης στο περιεχόμενό του:

Επίσης, παρέχει δυνατότητα πλοήγησης στο περιεχόμενο περιορίζοντας τα αποτελέσματα με χρήση «Φίλτρων» (σύνθετη αναζήτηση).

Επιλέξτε από την αρχική σελίδα μία από τις παρακάτω επιλογές.


Τα μαθησιακά αντικείμενα στο Φωτόδεντρο LOR είναι οργανωμένα σε Συλλογές. Οι Συλλογές μπορεί να περιλαμβάνουν υπο-συλλογές και ομαδοποιούνται σε καρτέλες. Για να πλοηγηθείτε στις συλλογές του αποθετηρίου επιλέξτε από την αρχική σελίδα το εικονίδιο «ΣΥΛΛΟΓΕΣ»

Η κάθε Συλλογή αντιπροσωπεύει έναν «Φάκελο» με μαθησιακά αντικείμενα τα οποία -συνήθως- αναπτύχθηκαν από την ίδια ομάδα ή στο ίδιο πλαίσιο του ίδιου έργου.

Μπορείτε να δείτε τις συλλογές του αποθετηρίου Φωτόδεντρο LOR είτε σε γραφική περιήγηση (εικονίδια) είτε με τη μορφή λίστας. Σε γραφική περιήγηση, μπορείτε να δείτε την περιγραφή μιας συλλογής αφήνοντας τον κέρσορα πάνω στο εικονίδιό της.


Οι Συλλογές ομαδοποιούνται σε «καρτέλες» ανάλογα με τη χρονική περίοδο που αναπτύχθηκαν τα μαθησιακά αντικείμενα.


Κάθε συλλογή μπορεί να περιέχει μία ή περισσότερες υπο-συλλογές. Η οργάνωση των μαθησιακών αντικειμένων στις συλλογές ή υπο-συλλογές ποικίλει και μπορεί να είναι ανά γνωστικό αντικείμενο, ανά τάξη, ανά έργο, ανά είδος μαθησιακών αντικειμένων κλπ.

Για να δείτε τις υπο-συλλογές μίας συλλογής, επιλέξτε τον σύνδεσμο «Δείτε τις υποσυλλογές» που εμφανίζεται όταν αφήσετε τον κέρσορα πάνω στο εικονίδιο της συλλογής και εφόσον η συγκεκριμένη συλλογή περιέχει υπο-συλλογές.

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο μιας συλλογής, εμφανίζεται η λίστα με τα Μαθησιακά Αντικείμενα που περιέχονται σε αυτήν.

Στη σελίδα με τα μαθησιακά αντικείμενα μιας συλλογής μπορείτε να βρείτε επιπλέον λειτουργίες που σας βοηθούν να πλοηγηθείτε με μεγαλύτερη ευκολία στα αντικείμενα της συλλογής.

Μέσα σε μία συλλογή μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας φίλτρα ή και να κάνετε στοχευμένη αναζήτηση, επιλέγοντας «Αναζήτηση στα Αποτελέσματα».

Το αποθετήριο Φωτόδεντρο LOR χρησιμοποιεί μια θεματική ταξινόμηση των μαθησιακών αντικειμένων, οργανωμένη σε τρία επίπεδα: στο πρώτο επίπεδο βρίσκονται οι θεματικές περιοχές, στο δεύτερο οι θεματικές ενότητες και στο τρίτο οι έννοιες.

Για να πλοηγηθείτε στο Φωτόδεντρο LOR με βάση τη θεματική περιοχή των μαθησιακών αντικειμένων, επιλέξτε από την αρχική σελίδα το εικονίδιο «ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ».

Στη συνέχεια, εμφανίζεται μια γραφική αναπαράσταση των θεματικών περιοχών που χρησιμοποιεί το Φωτόδεντρο LOR για τη θεματική ταξινόμηση των μαθησιακών αντικειμένων.

Οι θεματικές περιοχές που δεν φαίνονται στο γράφημα, εμφανίζονται σε αναδυόμενο παράθυρο, αν κάνετε κλικ στον κόμβο «Άλλες Θεματικές Περιοχές».

Για να επιλέξετε μία θεματική περιοχή, κάντε κλικ στο όνομά της ή στον κόμβο που αντιστοιχεί σε αυτήν. Η θεματική περιοχή που επιλέξατε εμφανίζεται στην κορυφή της γραφικής αναπαράστασης με κόκκινο χρώμα, ενώ από κάτω εμφανίζονται οι θεματικές ενότητες που περιέχονται στην επιλεγμένη θεματική περιοχή.

Παρομοίως, για να επιλέξετε μία θεματική ενότητα, κάντε κλικ στο όνομα ή στον κόμβο που αντιστοιχεί σε αυτήν. Η θεματική ενότητα που επιλέξατε εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα, ακριβώς κάτω από την επιλεγμένη θεματική περιοχή. Από κάτω εμφανίζονται οι έννοιες που σχετίζονται με την επιλεγμένη θεματική ενότητα.

Για παράδειγμα, αν επιλέξετε τη θεματική περιοχή της Χημείας και τη θεματική ενότητα της Οργανικής Χημείας, θα δείτε τις έννοιες που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα.

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να επιστρέψετε σε κάποιο προηγούμενο επίπεδο, π.χ. στη θεματική περιοχή της Χημείας, κάνοντας κλικ στο όνομά της. Ομοίως, για να επιλέξετε μία έννοια, κάντε κλικ στο όνομά της ή στον κόμβο που αντιστοιχεί σε αυτήν.

Κάθε φορά που επιλέγετε μια θεματική περιοχή, θεματική ενότητα ή έννοια, ενημερώνεται η λίστα με τα μαθησιακά αντικείμενα, ώστε να περιλαμβάνει μόνο εκείνα που ανήκουν στην επιλεγμένη θεματική περιοχή, θεματική ενότητα ή έννοια.

Για να πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο του αποθετηρίου με βάση τον τύπο των μαθησιακών αντικειμένων, επιλέξτε από την αρχική σελίδα το εικονίδιο «Τύπος Αντικειμένου».


Εμφανίζεται μια γραφική αναπαράσταση όλων των τύπων των μαθησιακών αντικειμένων του αποθετηρίου, όπως έχουν προσδιοριστεί από εκπαιδευτική σκοπιά.

Περιλαμβάνονται οι εξής Τύποι Μαθησιακών Αντικειμένων, ομαδοποιημένοι σε κατηγορίες:

  • εικόνες, κείμενα, ήχοι, βίντεο
  • μοντέλα, 3D/VR, έργα τέχνης, χάρτες, εννοιολογικοί χάρτες, παρτιτούρες, αναμεταδόσεις
  • παρουσιάσεις, επιδείξεις, χρονογραμμές
  • προσομοιώσεις, οπτικοποιήσεις, δυναμικές αναπαραστάσεις δεδομένων, στατικές αναπαραστάσεις δεδομένων, πειράματα, μικροπειράματα
  • ασκήσεις πρακτικής και εξάσκησης, εκπαιδευτικά παιχνίδια, τεστ αξιολόγησης
  • διερευνήσεις, εξερευνήσεις, ερευνητικές εργασίες-project, ανοιχτές δραστηριότητες
  • εκπαιδευτικά σενάρια – σχέδια μαθήματος, μαθήματα
  • οδηγοί, γλωσσάρια, διδακτικά εγχειρίδια, πηγές-αναφορές, ιστοσελίδες
  • εργαλεία, εφαρμογές

Συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο Τύπων Μαθησιακού Αντικειμένου για ορισμούς, επεξηγήσεις και ενδεικτικά παραδείγματα.


Αφήνοντας τον κέρσορα πάνω σε κάποιο από τα αντιπροσωπευτικά εικονίδια μπορείτε να δείτε το όνομα του αντίστοιχου τύπου.

Επιλέξτε έναν τύπο ή μια ομάδα μαθησιακών αντικειμένων, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο.


Εμφανίζεται η λίστα με τα μαθησιακά αντικείμενα που ανήκουν στον τύπο που επιλέξατε. Αν η λίστα είναι πολύ μεγάλη και εκτείνεται σε παραπάνω από μία σελίδες, μπορείτε να πλοηγηθείτε στις διαφορετικές σελίδες χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο μενού που βρίσκεται στο πάνω και στο κάτω μέρος της λίστας.


Μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα, επιλέγοντας «Αναζήτηση στα αποτελέσματα» που βρίσκεται στο κάτω μέρος της γραφικής αναπαράστασης των Τύπων Μαθησιακών Αντικειμένων και των Θεματικών Περιοχών για να μεταβείτε σε περιβάλλον όπου έχετε στη διάθεσή σας όλα τα φίλτρα.


Περιορίστε τα αποτελέσματα εισάγοντας λέξεις-κλειδιά στο πεδίο αναζήτησης «Αναζήτηση στα αποτελέσματα» ή επιλέγοντας τα κατάλληλα φίλτρα