Sameworld Logos

SAME WORLD

“Μοιραζόμαστε σχολικές πρακτικές για την αειφορία”
Κλιματική Αλλαγή | Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη | Περιβαλλοντική Μετανάστευση
Φεβρουάριος - Ιούλιος 2017

1ος Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Καλών Εκπαιδευτικών Πρακτικών
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη
του προγράμματος SAME WORLD

Έχετε υλοποιήσει με τους μαθητές σας μια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα ή καινοτόμο διδακτική
παρέμβαση στο πεδίο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»
η οποία αξίζει να δημοσιοποιηθεί και να διαμοιραστεί;

Αν ναι, σας προσκαλούμε να στείλετε την εκπαιδευτική πρακτική σας και
να συμμετάσχετε στον 1ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό του προγράμματος SAME WORLD!

Η νικήτρια ομάδα (εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες) θα κερδίσει ένα ταξίδι και μια σημαντική εμπειρία, συμμετέχοντας στην επόμενη διεθνή συνάντηση του προγράμματος SAME WORLD
στην Πορτογαλία, τον Οκτώβριο του 2017!

Ποιος είναι ο στόχος του διαγωνισμού;
Ο διαγωνισμός στοχεύει στο να εντοπίσει και να αναδείξει καλές εκπαιδευτικές πρακτικές στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, που υλοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών σε σχολεία της Ευρώπης.

Τι είδους εκπαιδευτικές πρακτικές μπορούν να υποβληθούν;
Οι συμμετέχοντες καλούνται να περιγράψουν και να υποβάλουν μια διδακτική μέθοδο ή τεχνική που έχουν υλοποιήσει σε κάποιο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο και η οποία αξίζει να διαμοιραστεί, καθώς μεταφέρει μια επιτυχημένη διδακτική ή εκπαιδευτική εμπειρία. Η πρακτική αυτή συνήθως περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες με μαθητές, οι οποίες υλοποιήθηκαν είτε στο πλαίσιο σύντομων διδακτικών παρεμβάσεων (διάρκειας λίγων διδακτικών ωρών) σε συγκεκριμένα μαθήματα, είτε στο πλαίσιο πιο μακροπρόθεσμων σχολικών προγραμμάτων / projects (διάρκειας μερικών εβδομάδων ή μηνών).

Ποια είναι η θεματολογία του διαγωνισμού;
Οι εκπαιδευτικές πρακτικές πρέπει να εστιάζουν σε ή να σχετίζονται με κάποιο(α) από τα παρακάτω τρία (3) θέματα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη:

1. Κλιματική αλλαγή
2. Περιβαλλοντική δικαιοσύνη
3. Περιβαλλοντική μετανάστευση

Ορισμένα παραδείγματα επιμέρους θεμάτων που συνδέονται με τα παραπάνω είναι: κατανάλωση και σύγχρονος τρόπος ζωής, διαγενεακή δικαιοσύνη, αειφόρος χρήση φυσικών πόρων, ενεργειακή αποδοτικότητα, ανακύκλωση, περιβάλλον και υγεία, βιοποικιλότητα, αειφόρος μετακίνηση, ιδιότητα του πολίτη (citizenship) και κοινόχρηστοι πόροι, περιβαλλοντική υποβάθμιση και μετανάστευση, περιβαλλοντικοί πρόσφυγες κ.ά.
Οι συμμετέχοντες καλούνται να επισκεφτούν την εκπαιδευτική πλατφόρμα του προγράμματος SAME WORLD (edu-kit.sameworld.eu/) όπου μπορούν να βρουν σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες. Όλο το υλικό διατίθεται ελεύθερα σε όλους.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;
Ο διαγωνισμός του προγράμματος SAME WORLD απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι έχουν υλοποιήσει με τους μαθητές/τριές τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών (σχολικά έτη 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017) εκπαιδευτικές πρακτικές στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης για την ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη - Global Citizenship Education).

Η προθεσμία υποβολής εκπαιδευτικών πρακτικών έληξε στις 8 Ιουνίου 2017.

Διαβάστε τις παρακάτω Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για να μάθετε περισσότερα!

Το πρόγραμμα S.A.M.E. WORLD
(ΑΕΙΦΟΡΙΑ.ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ.ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ στην Παγκόσμια Εκπαίδευση)

στοχεύει στην ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη και στη σχέση της με την Κλιματική Αλλαγή και την Περιβαλλοντική Μετανάστευση.
Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχύσει την ουσιαστική κατανόηση αυτών των θεμάτων και να ενθαρρύνει αειφόρους τρόπους ζωής και πρακτικές ενεργών πολιτών,
μέσα από καινοτόμες τεχνολογικές και βιωματικές προσεγγίσεις.
Εθνικός συντονιστής του έργου για την Ελλάδα είναι το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
(www.sameworld.eu/)

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Πώς μπορώ να συμμετάσχω;
Συμμετέχοντες μπορεί να είναι είτε ένας εκπαιδευτικός είτε μια ομάδα δύο ή περισσοτέρων εκπαιδευτικών και οι μαθητές με τους οποίους έχει/έχουν συνεργαστεί για να υλοποιήσουν την εκπαιδευτική πρακτική.
Μεμονωμένοι μαθητές ή ομάδες μαθητών δεν μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.
Κάθε συμμετέχων μπορεί να αποστείλει περισσότερες της μιας εκπαιδευτικές πρακτικές.
Οι τρεις (3) καλύτερες πρακτικές σε εθνικό επίπεδο θα μεταφραστούν στα αγγλικά, έτσι ώστε να αξιολογηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αξιολόγησης του προγράμματος SAME WORLD.

Τι νοείται ως καλή εκπαιδευτική πρακτική στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη;
Καλή εκπαιδευτική πρακτική στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη θεωρείται εκείνη η πρακτική η οποία ανταποκρίνεται στα παρακάτω κριτήρια ποιότητας:
 • Καινοτομία
  Μια καλή εκπαιδευτική πρακτική έχει καινοτόμο παιδαγωγική προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένων διδακτικών στρατηγικών που ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και τη συνεργασία του σχολείου με την ευρύτερη κοινότητα.
 • Αντίκτυπος (Impact)
  Μία καλή εκπαιδευτική πρακτική έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στους μαθητές, στο σχολείο ή/και στην ευρύτερη κοινότητα.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων
  Μια καλή εκπαιδευτική πρακτική καλλιεργεί στους μαθητές σημαντικές δεξιότητες και ικανότητες, όπως η κριτική σκέψη, η ικανότητα δράσης και η ικανότητα διασαφήνισης αξιών.
 • Εστίαση σε σημαντικές διαστάσεις της αειφορίας
  Μια καλή εκπαιδευτική πρακτική αποσαφηνίζει και προωθεί την έννοια της αειφορίας, εστιάζοντας σε κρίσιμες διαστάσεις, όπως είναι η αλληλεξάρτηση ανάμεσα σε τοπικές και παγκόσμιες πτυχές του θέματος που πραγματεύεται και η διερεύνηση των βαθύτερων αιτιών των ζητημάτων της αειφορίας.
 • Προσαρμοστικότητα (adaptability) και Ποιότητα περιγραφής
  Η πρακτική πρέπει να μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα προκειμένου να αξιοποιηθεί από άλλους εκπαιδευτικούς και σχολεία. Επιπλέον, η περιγραφή της πρακτικής πρέπει να είναι σαφής και περιεκτική.

Ποιο είναι το βραβείο;
Το βραβείο για τη νικήτρια ομάδα του διαγωνισμού στο Ευρωπαϊκό Επίπεδο είναι ένα τετραήμερο ταξίδι στην πόλη Sintra της Πορτογαλίας, τον Οκτώβριο του 2017, με πλήρη κάλυψη των εξόδων (μετακίνηση, διαμονή και γεύματα), συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της ομάδας στην 3η Διεθνή Συνάντηση του προγράμματος SAME WORLD. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής της νικήτριας ομάδας στο ταξίδι και στη Διεθνή Συνάντηση, το βραβείο-ταξίδι θα δοθεί στην ομάδα που θα καταλάβει τη 2η θέση στον διαγωνισμό. Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να συνοδεύονται από τον/τους εκπαιδευτικό/ούς τους ή/και γονείς τους (μέγιστος αριθμός ατόμων που θα μετακινηθούν: 30).

Σε εθνικό επίπεδο, στις καλύτερες εκπαιδευτικές πρακτικές θα απονεμηθούν οι εξής διακρίσεις: Ανοιχτή Ετικέτα Ποιότητας Βέλτιστης Πρακτικής και Ανοιχτή Ετικέτα Ποιότητας Καλής Πρακτικής.
Οι εκπαιδευτικές πρακτικές που θα διακριθούν θα βραβευτούν στο πλαίσιο εκδήλωσης για το έργο SAME WORLD που θα διοργανώσει το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στην Αθήνα, τον Δεκέμβριο του 2017.

Πώς μπορώ να υποβάλω μια εκπαιδευτική πρακτική;
Η υποβολή της πρακτικής είναι ελεύθερη και χωρίς κόστος. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό και τη διεκδίκηση του βραβείου οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα πρέπει:
 • Να περιγράψουν την εκπαιδευτική πρακτική τους χρησιμοποιώντας τη Φόρμα Υποβολής που δίνεται εδώ.
 • Να αναρτήσουν την Εκπαιδευτική Πρακτική τους στο Πανελλήνιο Αποθετήριο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών “Φωτόδεντρο - Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές” στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/oep/, στην κατηγορία «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη». Οι εκπαιδευτικοί συνδέονται στο “Φωτόδεντρο-Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές” με τον λογαριασμό Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (@sch.gr) που διαθέτουν.
 • Επιπλέον από τη συμπληρωμένη φόρμα υποβολής, μπορούν προαιρετικά να αναρτήσουν: α) μια παρουσίαση PowerPoint (μέγιστος αριθμός διαφανειών 15) με την οποία θα παρουσιάζουν με οπτικό ή άλλο ευφάνταστο τρόπο την εκπαιδευτική τους πρακτική, και β) επιπλέον υλικό (όπως φωτογραφίες, βίντεο κτλ.) σε ένα ενιαίο συμπιεσμένο αρχείο (zipped file).
 • Να στείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση: sameworld_gr@cti.gr με θέμα: “SAME WORLD - ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ”, όπου θα σημειώνουν τη διεύθυνση (σύνδεσμο/link) της Εκπαιδευτικής Πρακτικής στο Φωτόδεντρο ή το μοναδικό αναγνωριστικό της (πχ. 8532/5…).

Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής των πρακτικών;
Η προθεσμία υποβολής εκπαιδευτικών πρακτικών έληξε στις 8 Ιουνίου 2017.

Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης;
Η αξιολόγηση θα υλοποιηθεί σε δύο επίπεδα:
 • Σε εθνικό επίπεδο
  Ακολουθώντας τα κριτήρια ποιότητας μία εθνική επιτροπή, αποτελούμενη από ειδικούς στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, θα επιλέξει τις τρεις (3) καλύτερες σε εθνικό επίπεδο εκπαιδευτικές πρακτικές.
  Οι τρεις (3) καλύτερες σε εθνικό επίπεδο πρακτικές θα μεταφραστούν στα αγγλικά και θα αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αξιολόγησης.
 • Σε ευρωπαϊκό επίπεδο
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αξιολόγησης του προγράμματος SAME WORLD, αποτελούμενη από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του προγράμματος SAME WORLD και εκπροσώπους των συμμετεχόντων φορέων/οργανισμών του προγράμματος, θα ψηφίσουν και θα αναδείξουν μεταξύ των καλύτερων πρακτικών σε εθνικό επίπεδο, τη νικήτρια εκπαιδευτική πρακτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κατεβάστε τα έγγραφα του διαγωνισμού εδώ:
SAME WORLD EU CONTEST BEST PRACTICES-GR PUBLIC 2017-05-18_v1.1.pdf
SAME WORLD EU CONTEST BEST PRACTICES-GR SUBMISSION FORM 2017-03-02_v1.0.doc

Πληροφορίες:
ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού
Δρ. Ελίνα Μεγάλου, Υπεύθυνη έργου SAME WORLD για την Ελλάδα, megalou@cti.gr, τηλ: 210 3350744
κα Όλυ Παρταλά, Υπεύθυνη οργανωτικής και διοικητικής υποστήριξης έργου, partala@cti.gr, τηλ: 210 3350857